- سه‌شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

ضوابط و مقررات آموزشی - مدت مجاز تحصیل

1. ضوابط و مقررات آموزشی

1-1-ﺑﺮای ﻫﺮ واﺣﺪ ﻧﻈﺮی ١٦ ﺳﺎﻋﺖ، ﻋﻤﻠﻰ ﻳﺎ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ٣٢ ﺳﺎﻋﺖ، ﻛﺎرﮔﺎﻫﻰ ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻰ (ﺑﺎزدﻳﺪ ﻋﻠﻤﻰ) ٤٨ ﺳﺎﻋﺖ، ﻛﺎرورزی ﻳﺎ ﻛﺎر در ﻋﺮﺻﻪ ٦٤ ﺳﺎﻋﺖ و ﻛﺎرآﻣﻮزی ١٢٠ ﺳﺎﻋﺖ، در ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻰ ﻣﺼﻮب اﺟﺮاء می ﺷﻮد که برای دوره کارشناسی ارشد شامل 28 تا 32 واحد است. 4 تا 6 واحد مربوط به پایان نامه است.

        2-1- داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺣﺪاﻗﻞ ٨ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ١٤ واﺣﺪ درﺳﻰ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ.

        3-1-اﮔﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺣﺬف ﻣﺠﺎز درﺳﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ در ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻛﻤﺘﺮ از ٨ ﺷﻮد، آن ﻧﻴﻤﺴﺎل در ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻰﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺸﺮوط ﺷﻮد ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﺸﺮوﻃﻰ ﺑﺮای وی ﻟﺤﺎظ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

        4-1-در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺣﺬف ﺗﻤﺎم دروس ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﻜﺪه/ ﭘﺮدﻳﺲ ﭘﻴﺶ از آﻏﺎز آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﻧﻴﻤﺴﺎل و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب در ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ، اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

  5-1-ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻰ در ﻫﺮ درس ١٢ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ١٤ اﺳﺖ.

   6-1-اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮ در ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ، در ﻳﻚ درس ﺑﻴﺶ از ٣ ﺟﻠﺴﻪ از ١٦ ﺟﻠﺴﻪ ﻏﻴﺒﺖ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ در ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻫﻤﺎن درس ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد، ﻧﻤﺮه آن درس ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻮارد ﺧﺎص داﻧﺸﮕﺎه، ﻏﻴﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ از ﻣﺠﻤﻮع درسﻫﺎی آن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺣﺬف ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

7-1-اﮔﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﻛﻤﺘﺮ از ١٤ ﺑﺎﺷﺪ، داﻧﺸﺠﻮ درآن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﺸﺮوط اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻰ در ﻃﻰ دوره، دو ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻰ ﻳﺎ ﻣﺘﻨﺎوب ﻣﺸﺮوط ﺷﻮد از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

8-1-داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در دوره ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻘﻒ ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز، از ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﺮﺧﺼﻰ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب در ﺳﻨﻮات اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.

        9-1-ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﻢزﻣﺎن در دو رﺷﺘﻪ/ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

 

2- ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﻴﻞ 

مدت مجاز تحصیل در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ، دو ﺳﺎل (ﭼﻬﺎر ﻧﻴﻤﺴﺎل) اﺳﺖ.

1-2- در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺸﻤﻮل آﻣﻮزش راﻳﮕﺎن در ﻣﺪت ﻣﻘﺮر داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد، داﻧﺸﮕﺎه اﺧﺘﻴﺎر دارد ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻞ وی را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ دو ﻧﻴﻤﺴﺎل اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ. ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻧﻴﻤﺴﺎل ﭘﻨﺠﻢ راﻳﮕﺎن و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﻮب ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

مرخصی تحصیلی- انصراف از تحصیل- بررسی مدارک پزشکی دانشجویان - تغییر رشته و انتقال

1-    مرخصی تحصیلی      

 1-1-شرایط استفاده از مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات     

                                                                                     

 الف- حداکثر مدت استفاده از مرخصی تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد یک نیمسال است.

ب- دانشجو باید درخواست مرخصی تحصیلی را پیش از شروع نیمسال تحصیلی، در سامانه جامع دانشگاه ثبت کند.                                                                                                                                             

ج- در موارد پیش بینی نشده درخواست مرخصی تحصیلی دانشجو حداکثر تا پایان زمان حذف و اضافه آن نیمسال و با تأیید معاون آموزشی دانشکده قابل بررسی است. 

 

 1-2-شرایط استفاده از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات                                                                                   

الف- حداکثر مدت مرخصی تحصیلی در کلیه مقاطع تحصیلی برای بارداری، زایمان، شیردهی و حضانت از فرزند تا پنج نیمسال (یک نیمسال قبل از زایمان و چهار نیمسال پس از زایمان) است.                                                                                                         

  ب- مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات به دلیل مأموریت خارج از کشور دانشجو یا همسر یا والدین وی، با ارایه حکم مأموریت با امضای بالاترین مقام وزارتخانه ذیربط، حداکثر به مدت سه سال با تأیید کمیسیون موارد خاص دانشگاه، امکان پذیر است.                                                                                                                                                    

ج- مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات در مواردی که خارج از اراده دانشجو باشد (بیماری، عدم ارایه واحد درسی، حج تمتع ...) با تأیید شورای آموزشی دانشکده و ارسال مستندات، در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه قابل بررسی است.

د-درخواست مرخصی تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر و جانباز تحت درمان، طبق مقررات بررسی می شود    

 

2. انصراف از تحصیل 

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻜﺮدن داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ، اﻧﺼﺮف از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰ ﺷﻮد. داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﺑﺎﻳﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﻜﺪه اراﺋﻪ دﻫﺪ . داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺑﺎر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ دو ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮد را ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮد. ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی اﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ، ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻰ اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﻴﻞ وی ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد.

 

3. ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ و اﻧﺘﻘﺎل در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

       

دوره کهاد

1.دوره کهاد ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

 

1-1-ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻰ دوره ﻛﻬﺎد

 

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻰ ﻫﺮ دوره ﻛﻬﺎد ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ٩ واﺣﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻜﺪه ﻳﺎ ﮔﺮوه ﻣﻴﺰﺑﺎن از ﺑﻴﻦ دروس دوره ﻳﺎ دوره ﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ارﺷﺪ داﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰﺷﻮد. ﮔﺮوه ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ داﻧﺸﺠﻮ،  ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺠﺮﺑﻰ، دروﺳﻰ را ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی داﻧﺸﺠﻮ دارﻧـﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی و اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ دروس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺶ از ٩ واﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ داﻧﺸـﺠﻮ از ﻣﻴﺎن اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ اﺻﻠﻰ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸـﻜﺪه ﻣﻴﺰﺑـﺎن، واﺣـﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻰ دوره را اﺧﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.

2-1- ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اﻳﺠﺎد دوره

 

ﺑﺮای اﻳﺠﺎد دوره ﻛﻬﺎد، ﮔﺮوه ﻳﺎ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻴﺰﺑـﺎن ﺑﺎﻳـﺪ »ﻓـﺮم ﺗﻌﺮﻳـﻒ دوره « را ﺗﻜﻤﻴـﻞ و ﺑـﻪ ﺷـﻮرای آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﻜﺪه/ ﭘﺮدﻳﺲ اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ. ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرا، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﺷـﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﻳـﺰی و ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺸﮕﺎه و اداره ﻛﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﻧﻈﺎرت آﻣﻮزﺷﻰ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد و ﭘـﺲ از اﺑـﻼغ ﻗﺎﺑـﻞ اﺟـﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 

3-1-ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺬﻳﺮش در دوره

 

1-3-1- داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ، ﭘﺲ از ﻧﻴﻤﺴﺎل اول و ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ٨ واﺣﺪ درﺳﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ در ﻳﻜﻰ از دورهﻫﺎی ﻛﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﻜﺪه/ ﭘﺮدﻳﺲ اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪ.

 

      2-3-1- اﺧﺬ واﺣﺪﻫﺎی دوره ﻛﻬﺎد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻤﺴﺎل دوم ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

 

           3-3-1-ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ در ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ١٥ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻧﻴﻤﺴﺎلﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺮوط ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

 

           4-3-1-ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﻳﻚ دوره ﻛﻬﺎد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ. اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ از ﻳﻚ دوره ﻛﻬﺎد ﺑﻪ دوره ﻛﻬﺎد دﻳﮕﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ.

 

           5-3-1-داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺣﺪاﻗﻞ ٨ واﺣﺪ از دروس رﺷـﺘﻪ اﺻـﻠﻰ ﺧـﻮد را اﺧﺬ ﻛﻨﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی اﺧﺬ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب  واﺣﺪﻫﺎ ی دوره ﻛﻬـﺎد ١٢ واﺣـﺪ اﺳﺖ .

 

4-1-مقررات آموزشی دوره

 1-4-1- واﺣﺪﻫﺎی دوره ﻛﻬﺎد ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از دﻓﺎع از ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﺔ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ.

        2-4-1- اﺧﺬ دروس دوره ﻛﻬﺎد ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ دروس ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.

        3-4-1- ﻧﻤﺮات دروس دوره ﻛﻬﺎد در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﻤﺴﺎل و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺎﺛﻴﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

 4-4-1- اﮔﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ داﻧﺸﺠﻮ در دوره اﺻﻠﻰ، ﺑﻌﺪ از ﭘﺬﻳﺮش در دوره ﻛﻬﺎد ﻛﻤﺘﺮ از ١٥ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﺳﻨﻮات اﺿﺎﻓﻰ ﺷﻮد ﮔﻮاﻫﻰ دوره ﻛﻬﺎد ﺻﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

5-1- درﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻰ دوره

 

داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻌﺪ از اﺧﺬ و ﮔﺬراﻧﺪن ﻫﻤـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی ﻣﻮﻇـﻒ رﺷـﺘﻪ اﺻـﻠﻰ، درﺻـﻮرﺗﻰ ﻛـﻪ دروس ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه دوره ﻛﻬﺎد را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻓﺮآﻳﻨﺪ داﻧﺶآﻣـﻮﺧﺘﮕﻰ ﺧـﻮد، اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﻰ دوره ﻛﻬﺎد را درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮاﻫﻰ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی رﻳﻴﺲ داﻧﺸـﻜﺪه ﻣﻴﺰﺑـﺎن و رﻳـﻴﺲ دﻓﺘـﺮ آﻣﻮز شﻫﺎی آزاد داﻧﺸﮕﺎه ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

 

تطبیق دروس معافی- دروس جبرانی

1-    تطبیق دروس معافی 

                                           

  الف- بررسی و پذیرش دروس معافی، تنها برای دانشجویانی امکان پذیر است که در دانشگاه قبلی از طریق آزمون سراسری یا با استفاده از تسهیلات پذیرش بدون آزمون (استعداد های درخشان) مورد تأیید سازمان سنجش کشور باشد، پذیرفته شده باشند.                

 ب-دانشجوی متقاضی معافی، باید اصل ریزنمرات تأیید شده دانشگاه پیشین را ارایه کند.                                                          

 ج- تطبیق و معادل سازی تنها برای دروسی امکان پذیر است که بیش از 5 سال از زمان گذراندن آن سپری نشده باشد.                          

د- تطبیق دروس باید به تأیید شورای آموزشی برسد.                                                                                                

ر- نمرات دروس معافی، با رعایت سقف تعداد واحدهای مجاز در یک نیمسال (حداکثر 20 واحد) به صورت یک نیمسال مستقل در کارنامه دانشجو ثبت شده در میانگین کل دانشجو، محاسبه می شود.                                                                                             

س- تعداد واحدهای درس گذرانده شده برای تطبیق به صورت معافی، نباید از تعداد واحد درس در برنامه مصوب رشته تحصیلی دانشجو کمتر باشد.                                                                                                                                                            

ط- تعداد دروس معافی، در محاسبه سنوات مجاز تحصیلی دانشجو لحاظ می شود. در مقطع کارشناسی ارشد به ازای هر 8 تا 14 واحد از دروس معادل سازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کسر  می گردد.                                                              

 ف- حداقل نمره قابل قبول برای بررسی و تطبیق دروس معافی، از همه دانشگاههای سطح یک .... و دانشگاههای سطح دو 15 می باشد.

ل- حداکثر تا 40% همه دروس گذرانده شده دانشجویان قابل پذیرش است.               

 

2.دروس جبرانی

 

1-2-ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺒﺮاﻧﻰ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ داﻧﺸﻜﺪه، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ١٢ واﺣﺪ از ﻣﻴﺎن دروس دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ اﺳﺖ.

2-2-ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن دروس ﺟﺒﺮاﻧﻰ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﺣﺪاﻗﻞ ١٢ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻧﻤﺮه ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﻤﺴﺎل و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد.

3-2-ﻫﺰﻳﻨﻪ دروس ﺟﺒﺮاﻧﻰ در ﺻﻮرت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻼس ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ، ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﻮب ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه از داﻧﺸﺠﻮ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﺷﻮد.

                                                                      

حذف اضطراری - شیوه نامه تغییر نمره

1- ﺣﺬف اﺿﻄﺮاری

 

ﺣﺬف اﺿﻄﺮاری در ﻣﻘطع ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﻳﻚ درس در ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ و ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت، ﺑﺎ اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ:

1-1-ﻋﺪم ﻏﻴﺒﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪﻧﺼﺎب (ﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪ از ١٦ ﺟﻠﺴﻪ)

  2-1- رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب واﺣﺪ (8 واحد) در آن ﻧﻴﻤﺴﺎل

  3-1- ﺗﺎﺋﻴﺪ اﺳﺘﺎد درس، مدیر گروه آموزشی و ﻣﻌﺎون آموزشی واﺣﺪ

      4-1- ارایه درس ﺣﺬف ﺷﺪه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﭼﻬﺎرم ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ ( ﺣﺬف اﺿﻄﺮاری درس ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻨﻮات اﺿﺎﻓﻰ ﮔﺮدد).

      5-1- اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ، درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺬف ﻫﻤﻪ دروس اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ در آن ﻧﻴﻤﺴﺎل، ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﻜﺪه، در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻮارد ﺧﺎص داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮرﺳﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

      6-1- زمان ارایه درخواست کتبی در بازه حذف اضطراری مقطع کارشناسی ارشد طبق تقویم آموزشی دانشگاه می باشد.

      7-1- طبق آیین نامه آموزشی برای ورودی های 98 به بعد، فقط و فقط یکبار (یک درس )در کل دوره می توانند از حذف اضطراری استفاده نمایند.

 

2- شیوه نامه تغییر نمره

 

1-2-اداره آﻣﻮزش داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ٤٥ روز ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری آخرین امتحان هر نیمسال و پس از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی، در سامانه جامع آموزش ثبت نهایی کند.

2-2- اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻧﻤﺮات، ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﺳﺒﺐ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺘﺎد در ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺮه، ﺗﻐﻴﻴﺮی در ﻧﻤﺮه اﻳﺠﺎد ﺷﻮد، اﺳﺘﺎد آن درس ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺮه را ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺤﻮﻳﻞ آﻣﻮزش دﻫﺪ.

3-2- ﻣﻬﻠﺖ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺮه و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺎرﺑﺮگ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺮه از ﺳﻮی اﺳﺘﺎد، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺮه اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ، اراﺋﻪ ﻛﺎرﺑﺮگ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺮه از ﺳﻮی اﺳﺘﺎد، ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻰ ﻧﻴﺴﺖ.

 

استعدادهای درخشان

 

1- استعدادهای درخشان

 

ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن ﻋﻠﻤﻰ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ در ﺻﻮرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ورود ﺑﻪ دوره ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻛﺴﺐ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻋﻠﻤﻰ ﺣﺪاﻗﻞ ٩٠ درﺻﺪ ﻧﻤﺮه آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻛﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.

1-1- ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن رﺗﺒﻪ ﻫﺎی اول ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻰ اﻟﻤﭙﻴﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻤﻰ- داﻧﺸﺠﻮﻳﻰ.

2-1- داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺸﻮری در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن.

3-1- رﺗﺒﻪﻫﺎی اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺟﺸﻨﻮاره ﺧﻮارزﻣﻰ، ﺟﻮان ﺧﻮارزﻣﻰ، رازی، اﻳﻦ ﺳﻴﻨﺎ و ﻓﺎراﺑﻰ در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ، ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ٥٠ درﺻﺪ در دﺳﺘﺎورد ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ.

4-1- داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ رﺗﺒﻪ اول دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ورودی ﻛﻪ ﻃﻰ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻤﺴﺎل داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

5-1- داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ رﺗﺒﻪ اول ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ورودی ﻛﻪ ﻃﻰ ﭼﻬﺎر ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

6-1-ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎدل ١٠ درﺻﺪ (ﺑﺎ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﺿﺎﻓﻰ) در ﻫﺮ ﻛﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ دوره ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﺑﺮاﺳﺎس اوﻟﻮﻳﺖ ﻧﻤﺮه و اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﺋﺰﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.

7-1- اﻓﺮاد ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﭘﺲ از زﻣﺎن داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﻰ و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﻳﻚ ﺑﺎر از ﺗﺴﻬﻴﻼت آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

 

2-ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ

 

1-2-داﻧﺸﮕﺎه اﺧﺘﻴﺎر دارد ﺣﺪاﻛﺜﺮ٤٠ درﺻﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ را ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.

2-2 – دانشجو باید ﭘﺲ از ٦ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ و ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم واﺣﺪﻫﺎی درﺳﻰ، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ، ﺟﺰء ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ورودی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ.

3-2- ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻣﺪت ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

4-2- ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺮای ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﻰ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻳﻜﺒﺎر اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

5-2- ﭘﺬﻳﺮش در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮوه/ داﻧﺸﻜﺪه و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮرای اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

6-2- اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ داﻧﺸﮕﺎه (ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش، ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.)

7-2-داﻧﺸﮕﺎه اﺧﺘﻴﺎر دارد ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺷﺶ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻤﺴﺎل داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ﻏﻴﺮ ﻫﻢ ورودی ﺧﻮد ﺟﺰو ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﭘﺬﻳﺮش ﻛﻨﺪ.

8-2-داﻧﺸﮕﺎه اﺧﺘﻴﺎر دارد درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﺎن ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻰ ﺧﺎرج از اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎری، ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﻳﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زاﻳﻤﺎن)، ﺣﺪاﻛﺜﺮ دو ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺑﻴﺶ از ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ، ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻮارد ﺧﺎص، ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﻛﻨﺪ.

9-2- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻦ ﻣﺎده، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺼﺮاف ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﻘﺎﺿﺎ، از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮدﻧﺪ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش رﺷﺘﻪای ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﺸﺪ، در اﻳﻦ ﺻﻮرت داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰ ﺻﺮﻓﺎ ده درﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻌﺪی داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮد، ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ رﺗﺒﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن در آن رﺷﺘﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

10-2- ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﮕﺎه، ﻓﻘﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺰاﻳﺎی اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دارا ﺑﻮدن ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮاﻳﻂ، درس ﻣﺮدودی ﺑﻰاﺛﺮ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط، در ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ آﻧﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ.

11-2-داﻧﺸﮕﺎه اﺧﺘﻴﺎر دارد ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن رﺗﺒﻪﻫﺎی اول ﺗﺎ ﺳﻮم اﻟﻤﭙﻴﺎد ﻋﻠﻤﻰ داﻧﺸﺠﻮﻳﻰ را ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﻳﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺑﺎ ارﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰﻧﺎﻣﻪ از دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ اﻟﻤﭙﻴﺎد، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ، ﭘﺬﻳﺮش ﻛﻨﺪ.

12-2-ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن رﺗﺒﻪﻫﺎی ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﺷﺸﻢ اﻟﻤﭙﻴﺎد ﻋﻠﻤﻰ داﻧﺸﺠﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮔﺮوه/ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺮﺑﻮط اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

13-2- ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻓﺮاد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ.

 

3-ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺎ آزﻣﻮن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ

 

ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن ﻋﻠﻤﻰ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ در ﺻﻮرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ورود ﺑﻪ دوره ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻛﺴﺐ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻋﻠﻤﻰ ﺣﺪاﻗﻞ ٩٠ درﺻﺪ ﻧﻤﺮه آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻛﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.

1-3- ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن رﺗﺒﻪ ﻫﺎی اول ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻰ اﻟﻤﭙﻴﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻤﻰ- داﻧﺸﺠﻮﻳﻰ.

2-3- داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺸﻮری در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن.

3-3- رﺗﺒﻪﻫﺎی اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺟﺸﻨﻮاره ﺧﻮارزﻣﻰ، ﺟﻮان ﺧﻮارزﻣﻰ، رازی، اﻳﻦ ﺳﻴﻨﺎ و ﻓﺎراﺑﻰ در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ، ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ٥٠ درﺻﺪ در دﺳﺘﺎورد ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ.

4-3- داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ رﺗﺒﻪ اول دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ورودی ﻛﻪ ﻃﻰ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻤﺴﺎل داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

5-3- داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ رﺗﺒﻪ اول ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ورودی ﻛﻪ ﻃﻰ ﭼﻬﺎر ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

6-3-ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎدل ١٠ درﺻﺪ (ﺑﺎ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﺿﺎﻓﻰ) در ﻫﺮ ﻛﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ دوره ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﺑﺮاﺳﺎس اوﻟﻮﻳﺖ ﻧﻤﺮه و اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﺋﺰﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.

7-3- اﻓﺮاد ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﭘﺲ از زﻣﺎن داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﻰ و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﻳﻚ ﺑﺎر از ﺗﺴﻬﻴﻼت آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

 

پایان نامه

 

1- پایان نامه

 

1-1-داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺳﻮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ، ﻃﺮح ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ داﻧﺸﻜﺪه/ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻰ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

 2-1-داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺲ از ﺗﺪوﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺄﻳﻴﺪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ، ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ از ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دﻓﺎع ﻛﻨﺪ.

3-1-ﻫﻴﺄت داوران ﻣﺘﺸﻜﻞ اﺳﺘﺎدان راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺸﺎور ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺎدﻳﺎری و دو ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داور اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﻮی ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﻰ ﮔﺮوه/ داﻧﺸﻜﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ. ﻳﻜﻰ از داوران ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻴﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﻮد.

4-1-ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ ﺑﺪون ﺣﻖ رأی در ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ، ﻧﻘﺶ داور ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻖ رأی دارد.

5-7-ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ، داوران و اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور (ﺑﻪﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) رﺳﻤﻴﺖ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ. ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻪ داوران در ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎﻋﻴﻪ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.

6-1-ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ٣ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺎت داوران رﺳﻤﻴﺖ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ.

7-1-اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻰ ﻣﺮﺑﻮط، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داور داﺧﻠﻰ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

8-1-- اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی دوم ﺑﻪ ﺷﺮط داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺑﺎ اراﺋﻪ دﻻﻳﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﻰ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی اول و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﻜﺪه/ ﭘﺮدﻳﺲ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

9-1- اﮔﺮ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی دوم ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻟﻴﻠﻰ ﻣﻮﺟﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﻛﺘﺒﺎً ﺑﻪ اﻃﻼع و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﻰ واﺣﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

10-1- ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع از ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ دﻓﺎع، ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ در ﺷﻮرای ﮔﺮوه/ داﻧﺸﻜﺪه اﺳﺖ.

11-1- ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع در روزﻫﺎی ﻛﺎری و ﺑﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﺷﻮد.

12-1- اداره و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﺟﻠﺴﻪ، ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات، ﺑﺮ ﻋﻬﺪة ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ اﺳﺖ.

13-1-ارزﺷﻴﺎﺑﻰ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻴﻔﻰ و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﻤﺮه آن در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد.

ﻋﺎﻟﻰ (٢٠- ١٩) ﺧﻴﻠﻰ ﺧﻮب (٩٩/١٨- ١٨)

 

ﺧﻮب (٩٩/١٧- ١٦) ﻣﺘﻮﺳﻂ (٩٩/١٥- ١٤) ﻣﺮدود (ﻛﻤﺘﺮ از ١٤)

 

14-1-ﻣﻼک داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﻰ، ﮔﺬراﻧﺪن ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎی دوره، ﻛﺴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ١٤ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در دﻓﺎع از ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ.

15-1- اﮔﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ، ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﺗﻤﺎم واﺣﺪﻫﺎی درﺳﻰ دوره ﻛﻤﺘﺮ از ١٤ ﺑﺎﺷﺪ، اﺟﺎزه دﻓﺎع از ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ را ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎز ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ وی ﻓﺮﺻﺖ داده ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﺪد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ٨ واﺣﺪ از درسﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻛﻤﺘﺮ از ١٤ ﮔﺬراﻧﺪه و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ دروس ﻣﺼﻮب دوره، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ١٤ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وی اﺟﺎزه دﻓﺎع از ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ داده ﺷﻮد. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺤﺮوم ﻣﻰﺷﻮد. ﻫﺰﻳﻨﻪ دروس اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﻣﻌﺪل، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﻮب در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل، ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ.

16-1-داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻨﺼﺮف/ ﻣﺤﺮوم از ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﻮاﺑﻂ، ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮاﻫﻰ ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎی درﺳﻰ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.

17-1- ﺗﺎرﻳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﻰ داﻧﺸﺠﻮ، روز دﻓﺎع و ﻛﺴﺐ درﺟﻪ ﻗﺒﻮﻟﻰ از ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ.

18-1- اﮔﺮ دﻓﺎع از ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد، داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ٣ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع، اﺻﻼﺣﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه از ﻃﺮف ﻫﻴﺄت داوران را اﻋﻤﺎل و ﺗﺤﻮﻳﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ دﻫﺪ. اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ١٥ روز ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ اﺻﻼﺣﺎت، ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﺄﻳﻴﺪ آن را ﺑﻪ ﮔﺮوه/ داﻧﺸﻜﺪه اﻋﻼم ﻣﻰﻛﻨﺪ. ﭘﺲ از ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر، ﺗﺄﺧﻴﺮ در اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﻳﻨﺪ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﻰ ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ »ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﺼﻮب« ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

19-1- اﺣﺮاز و اﺛﺒﺎت ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻠﻤﻰ داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﻴﻼت از ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎه، ﻣﻮﺟﺐ اﺑﻄﺎل ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺻﺎدره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

2- ﻣﻘﺮرات ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎﻋﻴﻪ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ

 

1-2-ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻴﺄت داوران

ﻫﻴﺄت داوران ﻣﺘﺸﻜﻞ اﺳﺘﺎدان راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺸﺎور ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺎدﻳﺎری و دو ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داور اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﻮی ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﻰ ﮔﺮوه/ داﻧﺸﻜﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ. ﻳﻜﻰ از داوران ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻴﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﻮد.

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ ﺑﺪون ﺣﻖ رأی در ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ، ﻧﻘﺶ داور ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻖ رأی دارد.

 

2-2-ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎﻋﻴﻪ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ

١ - ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ، داوران و اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور (ﺑﻪﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) رﺳﻤﻴﺖ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ. ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻪ داوران در ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎﻋﻴﻪ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.

٢- ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ٣ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺎت داوران رﺳﻤﻴﺖ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ.

٣- اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻰ ﻣﺮﺑﻮط، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داور داﺧﻠﻰ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

٤- اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی دوم ﺑﻪ ﺷﺮط داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺑﺎ اراﺋﻪ دﻻﻳﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﻰ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی اول و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﻜﺪه/ ﭘﺮدﻳﺲ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

٥- اﮔﺮ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی دوم ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻟﻴﻠﻰ ﻣﻮﺟﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﺎﻳﺪﻣﻮﺿﻮع را ﻛﺘﺒﺎً ﺑﻪ اﻃﻼع و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﻰ واﺣﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

٦- ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع از ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ دﻓﺎع، ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ در ﺷﻮرای ﮔﺮوه/ داﻧﺸﻜﺪه اﺳﺖ.

٧- ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع در روزﻫﺎی ﻛﺎری و ﺑﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﺷﻮد.

٨- اداره و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﺟﻠﺴﻪ، ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات، ﺑﺮ ﻋﻬﺪة ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ اﺳﺖ.

 

3-ﺷﻴﻮهﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪاد رﺳﺎﻟﻪ و ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺖ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻫﻢزﻣﺎن اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻰ

 

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﺷﻴﻮهﻧﺎﻣﻪ، ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ارﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻰ، ﺗﻮان آﻣﻮزﺷﻰ - ﭘﮋوﻫﺸﻰ و ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﺗﻤﺎم وﻗﺖ، ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ، ﻫﻢزﻣﺎن راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻛﻨﺪ، ﺑﻪﺷﺮح ذﻳﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﮔﺮدد:

 

1-3-ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ارﺷﺪ ﺗﺤﺖ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻫﻢزﻣﺎن ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﺳﺘﺎدﻳﺎری٨، داﻧﺸﻴﺎری ٩ و اﺳﺘﺎدی ١٠ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

 

    1-1-3-ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻰ ﻏﻴﺮﺗﻤﺎم وﻗﺖ، ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﺎدل ﻧﺼﻒ ﺗﻌﺪاد ﻣﺬﻛﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 

2-3-ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ و رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﺮی را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ (با رعایت بند 1-16) ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

3-3- اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻰ داﻧﺸﻴﺎر و اﺳﺘﺎد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﻜﺪه، ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی دوم راﻫﺒﺮی ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

   1-3-3- اوﻟﻮﻳﺖ واﮔﺬاری راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ، ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻰ ﺷﺎﻏﻞ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻰ اﺳﺖ.

 

4-3-ﺳﻬﻤﻴﻪ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻰ، ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور ﺣﻜﻢ و اﺑﻼغ از ﺳﻮی ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻰ واﺣﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

5-3- اﮔﺮ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻰ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای راﻫﺒﺮی و ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ و در ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز دﻓﺎع ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و اﻧﺒﺎﺷﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﻰ اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮدد، ﻣﻰﺗﻮان ﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش ﻫﻢزﻣﺎن ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻰ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ ﺷﺮط ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻰ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﻀﻮ در ﻳﻚ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻰ ﺣﺪاﻗﻞ ٢ ﺳﺎﻟﻪ از ﺳﻮی ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﻰ واﺣﺪ اﺣﺮاز ﻣﻰﮔﺮدد.

6-3-راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﺎرﺟﻰ و ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮدﻳﺲﻫﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان داﻧﺸﮕﺎه (ﻛﻴﺶ، ارس و اﻟﺒﺮز) ﺣﺪاﻛﺜﺮ ٥٠% ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺿﻮاﺑﻂ بندهای 3-1 و 3-1-1 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 

 

صدور گواهی نامه موقت المثنی/ دانشنامه المثنی

 

ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻰﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ اﻟﻤﺜﻨﻰ/ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ اﻟﻤﺜﻨﻰ

 

اﮔﺮ ﮔﻮاﻫﻰﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻳﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺨﺺ، ﻣﻔﻘﻮد ﻳـﺎ ﻣﻌﻴـﻮب ﮔـﺮدد، ﺿـﺮوری اﺳـﺖ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد:

1- اﮔﺮ ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻮﻗﺖ/ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺑﺮگ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻰ، اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ.

٢- اراﺋﻪ اﺻﻞ ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻮﻗﺖ/ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﺸﻰ از آن ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﺨﺪوش ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

انتخاب دانش آموختگان رتبه اول

 

اﻧﺘﺨﺎب داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن رﺗﺒﻪ اول ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ 

 

1-1- ﺳﻘﻒ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺑﺮای اﺣﺘﺴﺎب رﺗﺒﻪ اوﻟﻰ داﻧﺸﺠﻮ، ﭼﻬﺎر ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ اﺳﺖ.

2-1- اﮔﺮ در ﻣﺪت ٤ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ، ﻣﻼک ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رﺗﺒﻪ اوﻟﻰ، ﭘﻨﺞ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

3-1- ﺻﺪور رﺗﺒﻪ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن در ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺷﺸﻢ، ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ.

4-1- ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻰ رﺗﺒﻪ اول، ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺪل ﻛﻞ ١٨ ﺑﺮای رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻰ، ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و رﻓﺘﺎری و ﻣﻌﺪل ﻛﻞ ١٧ در دﻳﮕﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎ و ﮔﺬراﻧﺪن ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ ﺑﺎ درﺟﻪ ﻋﺎﻟﻰ، اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.

5-1-اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮ در ٣ ﻧﻴﻤﺴﺎل داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺷﺮط ﻛﺴﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ در ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻢ ورودی و دﻓﺎع از ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ درﺟﻪ ﻋﺎﻟﻰ در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل ٤، رﺗﺒﻪ اوﻟﻰ وی ارزﻳﺎﺑﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

6-1- اﮔﺮ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ، ﺷﺮاﻳﻂ درﻳﺎﻓﺖ رﺗﺒﻪ اول را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎی١ ﺗﺎ ٣، ﮔﻮاﻫﻰ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

انتقال و میهمانی دانشجویان ایرانی دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی خارج از کشور به دانشگاه تهران

 

اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻰ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻰ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻰ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

 

اﻳﻦ ﺷﻴﻮهﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻰ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ دوره ﺗﺤﺼﻴﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺮﺳﻴﺪه و ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ دﻫﻨﺪ.

درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻰ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، در ﺷﻮرای ﭘﺬﻳﺮش و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ زﻳﺮ ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻰﺷﻮد:

 

ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﮕﺎه (رﺋﻴﺲ ﺷﻮرا ) ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﮕﺎه (دﺑﻴﺮ ﺷﻮرا)

 

ﻣﻌﺎون داﻧﺸﺠﻮﻳﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ داﻧﺸﮕﺎه (ﻋﻀﻮ ﺷﻮرا) ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻰ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ داﻧﺸﮕﺎه (ﻋﻀﻮ ﺷﻮرا)

 

ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﻧﻈﺎرت آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﮕﺎه (ﻋﻀﻮ ﺷﻮرا) ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﻰ واﺣﺪی ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ آن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻳﺎ ﻣﻴﻬﻤﺎن ﺷﻮد (ﻋﻀﻮ ﺷﻮرا)

 

 

١- اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪارک، درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺑﻪ اداره ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮدد. درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل، ﺑﺮای ﻫﺮﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.

٢- اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺳﻔﺎرت ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان در ﻛﺸﻮر ﻣﺒﺪأ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮرای اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﮕﺎه.

٣- اﻋﺘﺒﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ.

٤- ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ و داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﻰ و ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ.

٥- دارا ﺑﻮدن دﻳﭙﻠﻢ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل ارزﺷﻴﺎﺑﻰ ﺷﺪه آن ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش.

٦- دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻫﺮ دوره.

٧- داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺘﻘﺎل ﺧﺎرج ﺑﻪ داﺧﻞ، ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻤﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.

٨- ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ٤٠% از واﺣﺪﻫﺎی ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ، ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮوه و ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﻰ ﭘﺮدﻳﺲ/داﻧﺸﻜﺪه، ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺴﺎب اﺳﺖ.

٩- درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن اﻧﺘﻘﺎل در »ﺷﻮرای ﭘﺬﻳﺮش و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﮕﺎه« ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻰﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

10-ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﻮب ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه و در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن، درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﻮد.

١١- ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﺎل وﻗﻔﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﻰروﻧﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

١٢- داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﻳﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ، ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ٨ واﺣﺪ درﺳﻰ در ﻧﻈﺎم واﺣﺪی ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل آن را در ﻳﻚ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ در ﻧﻈﺎم ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻧﻤﺮات ٣ از ٤ ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل آن ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻮرای اﻧﺘﻘﺎل، ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

13- داﻧﺸﺠﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﻗﺘﺎً ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ ﻳﺎ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺨﺼﻰ، ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد را در اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ، ﻣﻴﻬﻤﺎن ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰﺷﻮد.

14-ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻰ داﻧﺸﺠﻮ، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ اﺳﺖ.

15- ﻣﺪرک داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﻰ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻴﻬﻤﺎن، در ﻫﺮ ﺻﻮرت از ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد.

 

مراحل دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

 

بسمه تعالی

 

 اقدامات لازم جهت برگزاری جلسات دفاع کارشناسی ارشد 

 

1-  دانلود فرم "اعلام کفایت از پایان نامه کارشناسی ارشد"

2- تکمیل فرم توسط دانشجو با نظارت استاد راهنما، مشخص کردن داوران پیشنهادی و ارسال فرم به سرپرست گرایش مربوطه توسط استاد راهنما

3-  دریافت فرم تأیید شده از استاد راهنما

4- تکمیل " فرم تحویل پایان نامه"  توسط دانشجو بر اساس فرم اعلام کفایت و گردآوری امضای استاد راهنما و اساتید داور

5- تعیین تاریخ و زمان دفاع از پایان نامه با هماهنگی داور خارجی، داور داخلی و استاد (ان) راهنما (و استاد مشاور)، لازم به ذکر است طبق مقررات، باید حداقل یک هفته بین بارگذاری فرم تحویل پایان نامه (بند 4) و تاریخ دفاع فاصله زمانی وجود داشته باشد. (داور داخلی نماینده تحصیلات تکمیلی هم هستند)

6 - ارسال "فرم احراز هویت برای داوران خارجی" (راهنمای احراز هویت) توسط دانشجو به داور خارجی و استاد مشاور خارجی و ارسال فرم تکمیل شده به آدرس ایمیل دانشکده مهندسی مکانیک (mech.eng@ut.ac.ir) توسط داور خارجی و استاد مشاور خارجی

7- مراجعه دانشجو به "پیشخوان خدمت" در سامانه جامع آموزش و درخواست دفاع

8- بارگذاری فرم تحویل پایان نامه با امضای اساتید ، فرم اعلام کفایت و نتیجه همانندجویی در سامانه جامع آموزش توسط دانشجو

 

 

 

درخواست تصویب موضوع پایان نامه

 

درخواست کمیسیون موارد خاص

گزارش ها و پردازش های مورد نیاز دانشجو در سامانه آموزش

 

   

گزارش ها و پردازش های مورد نیاز دانش آموختگان در سامانه آموزش