هیأت رئیسه

 

نام و نام خانوادگی

سمت

سال آغاز به کار در این سمت

دکتر محمدعلی اخوان بهابادی

رئیس

1401

دکتر اصغر افشاری

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

1402

دکتر علیرضا ریاسی

معاون پژوهشی

1396

دکتر سید موسی آیتی

معاون اداری-مالی

1397

دکتر آرش بهرامی

مدیر آموزش

1399

دکتر مقداد صفاری پور

مدیر تحصیلات تکمیلی

1401