هیأت علمی بازنشسته

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سال شروع به کار

سال خاتمه کار

تصاویر

1

دکتر نصرالله تابنده

 

 

 

2

دکتر محمدکاظم بشارتی گیوی

 

 

 

3

دکتر کاظم ابهری

 

 

 

4

مهندسی مهدی بازرگان

 

 

 

5

دکتر خسرو کریم‌پناهی

 

 

 

6

مهندس محمد غیاثی

 

 

 

7

مهندس سید سجاد هاشمی

 

 

 

8

دکتر اردشیر جهانشاهی

 

 

 

9

مهندس هوشنگ جلالی

 

 

 

10

مهندس آریانا

 

 

 

11

دکتر محمدتقی ابتکار

 

 

 

12

دکتر فربرز مطلبی

 

 

 

13

دکتر مینوچهر

 

 

 

14

دکتر تبرا

 

 

 

15

دکتر فامیلی