افتخارات

 

رتبه‌ی دانشکده

در تمامی سیستم‌های رتبه‌بندی بین‌المللی، جایگاه دانشکده‌ی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران در سال 1398 نسبت به سال پیش از آن ارتقاء یافته است. در سال 1398، این دانشکده موفق به کسب مقام برتر بین دانشگاه های دولتیِ کشور در رشته‌ی مهندسی مکانیک شده است. رتبه‌‌ی دانشگاه تهران، پردیس دانشکده‌های فنی و دانشکده‌ی مهندسی مکانیک در سال 1398 در سیستم‌های رتبه‌بندی مختلف در جدول زیر ارایه شده است: