افتخارات

 

 

جایگاه دانشگاه تهران و دانشکده مهندسی مکانیک در سیستم‌های رتبه‌بندی

وضعیت دانشگاه تهران، دانشکدگان فنی و دانشکده مهندسی مکانیک در سال 1401 در سیستم‌های متفاوت رتبه‌بندی در جدول زیر ارائه شده است.