حسابداری و کارپردازی

 

در بخش حسابداری، درآمدها و هزینه‌های دانشکده بررسی و سامان‌دهی می‌شود. فعالیت‌های این بخش عبارتند از:

  • نگه‌داری حساب‌ها و تنظیم گزارش‌های مالی
  • تنظیم قرارداد با پیمانکاران، پژوهشگران، شرکت‌های دانش‌بنیان و موسسات آموزشی
  • وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشکده
  • تهیه‌ی اسناد مالی و نظارت بر حفظ آنها

حسابدار: آقای جعفر زهره ­وند (تلفن: 61115212-021 )

در بخش کارپردازی نیز کلیه‌ی امور مرتبط با خریدهای دانشکده انجام می شوند. کارپرداز دانشکده پس از اخذ مجوزها و تامین اعتبار، جهت خرید اقدام نموده و در قبال آن کلیه اسناد مالی را جهت تسویه‌ی حساب به حسابداری تحویل می‌دهد.

مسئول: آقای محمد زورمند (تلفن: 61115281-021)