کادر اداری

نام و نام خانوادگی

سمت

ایمیل

اتاق

تلفن

محبوبه زنجانی

رییس دفتر دانشکده

zanjani@ut.ac.ir

716

82085202

آزاده کربلایی

دفتر معاونت ها

azadehkarbalaei@ut.ac.ir

710

82085208

حسنیه اکبری

مسئول امور کارشناسی 

hosnieh_akbari@ut.ac.ir

06

82085209

زینب سیفی پور

مسئول امور تحصیلات تکمیلی

z.seyfipour@ut.ac.ir

06

82085210

علی قدیری

مدیر امور عمومی

alighadiri@guest.ut.ac.ir

704

82085211

مهدی متقیان

مرکز کامپیوتر

mottaghian@ut.ac.ir

03

88631168

عادله قباخلو

مرکز کامپیوتر

aghobakhloo@ut.ac.ir

03

88631319

حمیده اسدمیگونی

حسابداری

 

705

82085212

یدالله پورمند

مسئول کارگاه ماشین ابزار

Y.poormand@ut.ac.ir

ساختمان 2 طبقه 2-

82084045

سید رسول حسینی

مسئول کارگاه جوشکاری

Sr.hosseini@ut.ac.ir

ساختمان 2 طبقه 2-

82084045

محمد زورمند

کارپرداز- کارگاه ماشین ابزار

 

704

82085211