کادر اداری

نام و نام خانوادگی

سمت

ایمیل

اتاق

تلفن

محبوبه زنجانی

رئیس دفتر دانشکده

zanjani@ut.ac.ir

716

61115202

آزاده کربلایی

دفتر معاونت­ها

azadehkarbalaei@ut.ac.ir

710

61115208

حسنیه اکبری

دفتر آموزش و تحصیلات تکمیلی

hosnieh_akbari@ut.ac.ir

06

61115209

علی کریمی

دفتر آموزش و تحصیلات تکمیلی

karimi_44@ut.ac.ir

06

61115210

 علی قدیری

مدیر امور عمومی و کارگاه ماشین ابزار

alighadiri@geust.ut.ac.ir

704

61115211

مهدی متقیان

مرکز کامپیوتر

Mottaghian@ut.ac.ir

03

61115245

عادله قباخلو

مرکز کامپیوتر

aghobakhloo@ut.ac.ir

03

61115245

جعفر زهره‌وند

حسابداری

jzohrevand@ut.ac.ir

705

61115212

یداله پورمند

 کارگاه ماشین ابزار

Y.poormand@ut.ac.ir

ساختمان 2، طبقه 2-

61114045

مجید آزاده

 آزمایشگاه توربوماشین

majideazadeh@gmail.com

-

61114815

سید رسول حسینی

 کارگاه جوشکاری

Sr.hosseini@ut.ac.ir

ساختمان 2، طبقه 2-

61114045

آقای نوازنی

 آزمایشگاه مقاومت مصالح

stlab1396@gmail.com

ساختمان 1،

طبقه 1-

61114061

محمد زورمند

 کارپرداز

 

704

61115211