کادر اداری

 

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

ایمیل

اتاق

تلفن

امیر نوروز

رئیس دفتر دانشکده

norouz@ut.ac.ir

716

61119902

محبوبه زنجانی

دفتر معاونت­ها

zanjani@ut.ac.ir

710

61119907

آزاده کربلایی

دفتر معاونت­ها

azadehkarbalaei@ut.ac.ir

710

61119908

حسنیه اکبری

دفتر آموزش و تحصیلات تکمیلی

hosnieh_akbari@ut.ac.ir

06

61119909

علی کریمی

دفتر آموزش و تحصیلات تکمیلی

karimi_44@ut.ac.ir

06

61119910

 علی قدیری

مدیر امور عمومی و کارگاه ماشین ابزار

alighadiri@geust.ut.ac.ir

704

61119911

مهدی متقیان

مرکز کامپیوتر

Mottaghian@ut.ac.ir

03

61119945

عادله قباخلو

مرکز کامپیوتر

aghobakhloo@ut.ac.ir

03

61114815

جعفر زهره‌وند

حسابداری

jzohrevand@ut.ac.ir

705

61119912

یداله پورمند

 کارگاه ماشین ابزار

Y.poormand@ut.ac.ir

ساختمان 2، طبقه 2-

61114045

مجید آزاده

 آزمایشگاه توربوماشین

majideazadeh@gmail.com

-

61114815

سید رسول حسینی

 کارگاه جوشکاری

Sr.hosseini@ut.ac.ir

ساختمان 2، طبقه 2-

61114045

نوازنی

 آزمایشگاه مقاومت مصالح

stlab1396@gmail.com

ساختمان 1،

طبقه 1-

61114061