اعضای هیات علمی

پوریا احمدی

پوریا احمدی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
شماره تماس : 02161119923
اتاق : -
صفحه رخ نما