آزمایشگاه نانو مهندسی سطح

 

Surface Nano Engineering Laboratory (SNE)

گرایش یا زمینه مرتبط

مهندسی مکانیک نانو تکنولوژی

تعریف آزمایشگاه، ویژگی‌ها و اهداف آن

The SNE is a multi-disciplinary research center that serves the industry in advancement of surface nano-engineering. At the SNE Research Center, we are working towards developing high-end surfaces, with required properties for practical applications, using state-of-the-art surface nano-engineering techniques

سرپرست آزمایشگاه

دکتر فرشید چینی

دستگاهها و تجهیزات اصلی

اندازه گیری زاویه تماس کشش سطح و انرژی سطح

اندازه گیری تنش برشی بین یخ و سطح و سنجش سطوح یخ گریز

ترازو های مختلف