- سه‌شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

کارشناسی

 

  پروژه کارشناسی 

 درخواست آموزشی دانشجویان از معاونت آموزشی پردیس       

 درخواست آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر               

 درخواست تغییر رشته                                    

 درخواست تغییر رشته دانشجویان ساعی و کوشا              

 درخواست انتقال به صورت میهمان                              

 درخواست مرخصی تحصیلی                                       

   کمیسیون پزشکی                                              

 درخواست انتقال دایم/انتقال دایم توأم با تغییر رشته    

   معرفی به استاد(تکدرس)                                      

  تقاضای انصراف از تحصیل دایم                                                                            

 تسویه حساب دانشجوی انتقال دایم                            

 تسویه حساب دانشجوی محروم از تحصیل                        

 فرم درخواست دستیار آموزشی     

   فرم فعالیت دستیار آموزشی  

  آئین نامه دستیار آموزشی 

 فرم بی اثر کردن نمره

درخواست انصراف از پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه تهران

 فرم تسویه حساب برای دانشجویان در حین تحصیل

 

حذف و اضافه - حذف اضطراری- ارزشیابی اساتید- تغییر نمره

 

1- حذف و اضافه                                                               

 الف- برای حذف و اضافه فرمی وجود ندارد ولی دانشجویانی که با مشکل حذف و اضافه روبرو هستند(مانند حداقل و حداکثر، مشروطی، سنوات و گرفتن دروس خارج از دانشکده) فرم درخواست آموزشی باید پر شود.                                                             

 ب- اگر دانشجو بخواهد از دانشکده فنی درسی اخذ نماید باز هم باید فرم درخواست آموزشی پر کند.                                                 

ج - اگر دانشجو بخواهد خارج از دانشکده فنی درسی اخذ نماید فرم درخواست آموزشی پر کرده و سپس نامه اتوماسیونی از طریق معاونت آموزشی ارسال می گردد. (دانشجو موافقت دانشکده مقصد را حضوری و شفاهی دریافت می نماید)                                                                                                                                                                      

 2- حذف اضطراری                                                                                                                                                                     

الف- دانشجو می تواند فقط یک درس حذف نماید به شرط اینکه تعداد واحدها به حداقل اخذ واحد نرسد (زیر 12 واحد نرسد)

ب- اگر دانشکده با حذف واحدهای درسی دانشجو موافقت کند به گونه ای که تعداد واحدهای اخذ شده دانشجو در یک نیمسال کمتر از 12 واحد شود، آن نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل برای دانشجو محاسبه خواهد شد و در صورت مشروطی نیز یک نیمسال مشروطی برای دانشجو لحاظ خواهد شد.

ج- در شرایط خاص، حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست دانشجو و شورای آموزشی دانشکده/پردیس پیش از آغاز آزمون پایانی نیمسال و با احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است.                   

د- دانشجوی شاهد و ایثارگر می تواند دو درس حذف اضطراری انجام دهد.(حداقل اخذ 10 واحد)     

                                          

 3- ارزشیابی اساتید (هفته 16)                                                                                                                                                 

 در هفته 16 نیمسال آموزشی ارزشیابی اساتید توسط کارشناس در سامانه گلستان فعال می شود که خروجی ارزشیابی برای معاونت آموزشی ارسال می گردد. 

الف- اگر دانشجویی ارزشیابی انجام ندهد سرترم جدید برای این دانشجو ایجاد نمی شود و این دانشجو ناگزیر است زمان ثبت نام اول ارزشیابی و بعد ثبت نام انجام دهد. به طبع این دانشجو از تمام هم دوره ای های خود یک مرحله عقب می افتد (جهت اخذ درس) 

 ب- دانشجویی که ارزشیابی انجام نداده نمی تواند نمرات ترم قبل خود را ببیند.             

 

4- تغییر نمره 

 

الف- اداره آموزش دانشکده باید نمرات دانشجویان مقطع کارشناسی را حداکثر تا ده روز و نمرات مقاطع تحصیلات تکمیلی را حداکثر تا 45 روز پس از برگزاری آخرین امتحان هر نیمسال و پس از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی، در سامانه جامع آموزش ثبت نهایی کند.

ب-اگر پس از ثبت نهایی نمرات، نیاز باشد به سبب اشتباه استاد در ثبت نمره، تغییری در نمره ایجاد شود، استاد آن درس باید فرم تغییر نمره را تکمیل و تحویل آموزش دهد.

ج-مهلت ارایه درخواست دانشجو برای تغییر نمره و تکمیل کاربرگ تغییر نمره از سوی استاد، حداکثر یک ماه پس از ثبت نمره است.

                                                                                                                   

غیبت دانشجو- مرخصی تحصیلی - انصراف از تحصیل- مهمان و انتقال دایم

 

1- غیبت دانشجو و بررسی مدارک پزشکی                 

1-1- اگر دانشجو در نیمسال تحصیلی در یک درس بیش از 3 جلسه از 16 جلسه غیبت کند ، نمره آن درس صفر منظور خواهد شد.   

1-2- اگر دانشجویی غیبت پزشکی داشته باشد باید مدارک پزشکی خود را در پیشخوان خدمت upload کرده و به کارشناس آموزش مراجعه نمایند (بررسی مدارک upload  شده توسط کارشناس تأیید و سپس به کمیسیون پزشکی دانشکده فنی ارسال می گردد)                                                                                                         

1-3- مهلت ارایه درخواست دانشجو از طریق سامانه حداکثر تا دو هفته پس از امتحان یا بعد از پایان زمان بستری تا پایان دوره استراحت پزشکی می باشد. مدارک پزشکی توسط کارشناس آموزش با اصل مدارک مطابقت داده و از طریق سامانه به کمیسیون پزشکی ارسال می گردد. 

1-4- مدارک پزشکی ارایه شده برای امتحانات پایان نیمسال در صورتی بررسی می شود که تاریخ بیماری با تاریخ امتحان مطابق باشد. 

1-5- درخواست دانشجو برای تجدید نظر در رأی کمیسیون پزشکی امکان پذیر نیست. اگر دانشجو مدارک جدید ارایه کند، پس از ارسال از طریق دانشکده، موضوع توسط کمیسیون پزشکی قابل بررسی خواهد بود.    6-1- دانشجو یک هفته الی 10 روز باید از کارشناس آموزش دانشکده مکانیک موافقت یا عدم موافقت را پیگیری نماید، اگر موافقت شود درس در ترم قبل حذف می شود و در صورت عدم موافقت غیبت وی غیرموجه و نمره صفر در کارنامه درج می گردد.                          

1-7- اگر غیبت به هر دلیلی باشد دانشجو باید در سامانه پیشخوان خدمت علت غیبت به همراه مدارک مربوطه را upload  کند، موجه یا غیرموجه بودن آن توسط کارشناس دانشکده مکانیک و بعد کمیسیون پزشکی دانشکده فنی تعیین می گردد.                                        

1-8- اگر دانشجو تقلب کند نمره مربوطه 0.25 لحاظ می گردد و تحت هیچ شرایطی حذف نمی شود و در معدل ترم تأثیر دارد.              

 1-9- مدارک پزشکی ارایه شده پس از پایان سنوات مجاز تحصیلی، قابل بررسی در کمیسیون پزشکی نیست.                                       

1-10- چناچه دانشجویی در طی دوره تحصیل، 3 نیمسال متوالی یا متناوب مشروط شود، از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.    

 

2- مرخصی تحصیلی (شیوه نامه آموزشی مصوب جلسه مورخ 1398/4/11 )                                                                           

2-1-شرایط استفاده از مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات                                                                                       

 الف- دانشجو در طول دوره تحصیل می تواند با رعایت سقف سنوات مجاز، از دو نیمسال مرخصی تحصیلی با احتساب سنوات استفاده نماید. (بخش دوم ماده 16)                                                                                                                                               

  ب- دانشجو باید درخواست مرخصی تحصیلی را پیش از شروع نیمسال تحصیلی، در سامانه جامع دانشگاه ثبت کند. (شیوه نامه درخواست مرخصی تحصیلی بند 2)                                                                                                                                            

ج- در موارد پیش بینی نشده درخواست مرخصی تحصیلی دانشجو حداکثر تا پایان زمان حذف و اضافه آن نیمسال و با تأیید معاون آموزشی دانشکده قابل بررسی است. (شیوه نامه درخواست مرخصی تحصیلی بند 3)                                                                  

2-2- شرایط استفاده از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات                                                                             

 الف- حداکثر مدت مرخصی تحصیلی در کلیه مقاطع تحصیلی برای بارداری، زایمان، شیردهی و حضانت از فرزند تا پنج نیمسال (یک نیمسال قبل از زایمان و چهار نیمسال پس از زایمان) است.                                                                                                   

 ب- مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات به دلیل مأموریت خارج از کشور دانشجو یا همسر یا والدین وی، با ارایه حکم مأموریت با امضای بالاترین مقام وزارتخانه ذیربط، حداکثر به مدت سه سال با تأیید کمیسیون موارد خاص دانشگاه، امکان پذیر است.                                                                                                                                                   

 ج- مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات در مواردی که خارج از اراده دانشجو باشد (بیماری، عدم ارایه واحد درسی، حج تمتع ...) با تأیید شورای آموزشی دانشکده و ارسال مستندات، در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه قابل بررسی است.     

                                                                                                                                                   

 3- انصراف از تحصیل                                                                                                                                             

دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست خود را به معاونت آموزشی دانشکده اعلام نماید. دانشجو مجاز است تنها یک بار و حداکثر تا دو ماه از تاریخ ارایه درخواست، تقاضای خود را پس بگیرد. پس از این مهلت حکم قطعی انصراف از تحصیل وی صادر خواهد شد.(بخش دوم ماده 18)     

                                                                        

4-مهمان و انتقال دایم ( شیوه نامه میهمان و انتقال مصوب در جلسه 1398/4/11)   (دارای فرم می باشد)                          

 4-1- دانشجو در هر رشته ای می تواند حداکثر 2 نیمسال به صورت میهمان تحصیل کند. تعداد دروسی که دانشجوی میهمان (چه تمام وقت و چه تکدرس) در دانشگاه گذرانده است، نباید از 40% کل واحدهای هر دوره، بیشتر باشد.                                                    

 4-2-میهمانی دانشجو برای گذراندن یک یا چند درس (حداکثر 8 واحد) با نظر دانشگاه مبدأ و موافقت دانشکده بلامانع است.                  

4-3- بررسی و پذیرش دانشجویان مهمان (نیمسال کامل تحصیلی) با هماهنگی دانشکده و از طریق اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه انجام می شود.                                                                                                                                                        

4-4-کلیه درخواستها را کمیته انتقال دانشجویی دانشگاه با حضور معاون آموزشی دانشکده، هر سال در مرداد ماه بررسی خواهد کرد.                                                                                                                                                           

4-5- دانشجوی مهمان و انتقالی، مشمول پرداخت شهریه، طبق تعرفه مصوب هیأت امنای دانشگاه است.                                      

4-6- میهمانی دانشجویان دانشگاه از یک دانشکده به دانشکده دیگر بدون پرداخت شهریه می باشد.                                        

4-7- چنانچه دانشجوی مهمان پس از دو نیمسال و با گذراندن حداقل 35 واحد که 70% آن از دروس پایه و تخصصی باشد، جزء دانشجویان 10% برتر ورودی خود در دانشگاه تهران قرار گیرد، درخواست انتقال دایم ایشان قابل بررسی خواهد بود و در صورت موافقت با انتقال دایم، ادامه تحصیل دانشجو با پرداخت شهریه امکان پذیر خواهد بود.                                                                                                                                                                                              

شاهد و ایثارگر

 

1-شاهد و ایثارگر                                                                                                                                                        

1-1- حذف اضطراری                                                                                                                                              

حذف حداکثر دو درس نظری فقط در دو نیمسال تحصیلی در طول دوران تحصیلی دانشجو که موجب کاهش تعداد واحدهای کمتر از 12 واحد شود بلامانع است، براساس مقررات در صورتی که تعداد واحدها کمتر از 12 واحد  شود (حداقل 10 واحد) مشروطی دانشجو محسوب نمی شود.                                                                                                                                                                

1-2- دانشجویان شاهد و ایثارگر با 3 ترم مشروطی مشکلی برای ادامه تحصیل ندارند (نیازی به مجوز ادامه تحصیل نیست) در صورتی اجازه ادامه تحصیل ندارند که 4 ترم مشروطی متناوب یا غیرمتناوب داشته باشند.                                                                              

1-3- دانشجوی شاهد و ایثارگر می تواند 2 ترم از زیر حد نصاب واحد (یعنی 10 واحد)                                                               

1-4- شناور کردن نمره                                                                                                                                          

 الف دانشجو می تواند در یک ترم درس را اخذ نموده و امتحان پایان ترم ندهد و ترم بعد آن درس را گرفته و در کلاس حضور نداشته باشد و فقط امتحان پایان ترم دهد.                                                                                                                                    

ب- خارج شدن از مشروطی                                                                                                                                       

 اگر دانشجوی شاهد و ایثارگر در یک ترم از درسی افتاده داشته باشد (9.99) و در ترم آینده نمره قبولی بگیرد می تواند نمره قبولی را جایگزین نمره افتاده کند و لو اینکه از مشروطی خارج شود. (تمام این مراحل توسط امور شاهد و ایثارگر انجام می شود، البته کارشناس دانشکده و معاون آموزشی از طریق استعلام امور شاهد و ایثارگر پاسخ می دهند)                                                                 

تغییر رشته دانشجویان ساعی و کوشا-دو رشته ای-دوره کهاد- دو وجهی

 

1-دانشجویان ساعی و کوشا (شیوه نامه تغییر رشته مصوب مورخ 1398/4/11 شورای آموزشی دانشگاه)   

                                                                                 

1-1-این دانشجویان باید 2 ترم را سپری کرده باشند ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ١٨ واﺣﺪ درﺳﻰ در ﻫـﺮ ﻧﻴﻤﺴـﺎل ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ١٧ در ﻫـﺮ ﻧﻴﻤﺴـﺎل ﻳﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ١٧، ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻧﻴﻤﺴﺎلﻫﺎ، ﻣﻌﺪل وی ﻛﻤﺘﺮ از ٥/١٦ ﻧﺒﺎﺷﺪ.بعد از کسب نمرات، فرم درخواست آموزشی خود را به همراه کارنامه (نمرات تأیید شده) به دانشکده مدنظر ارسال می کنند.                                                               

1-2- اﮔﺮ در ﻳﻜﻰ از دو ﻧﻴﻤﺴﺎل، ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺧﺎرج از اراده داﻧﺸﺠﻮ و ﻛﻤﺘﺮ از ١٨ واﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪﺷﺮط ﮔﺬراﻧﺪن ٣٦ واﺣﺪ و اﺣﺮاز ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ وی ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻰ اﺳﺖ.                                                                                                                      

1-3- باﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ٧٠ % از واﺣﺪﻫﺎی ﮔﺬراﻧﺪه از دروس اﺻﻠﻰ و ﭘﺎﻳﻪ رﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و داﻧﺸﺠﻮ ﻫﻴﭻ درس ﻣﺮدودی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. دروس معافی جزء دروس پذیرفته شده نیست.                                                                                                                                 

1-4- زﻣﺎن اراﺋﻪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ اداره آﻣﻮزش داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺒﺪأ، ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ داﻧﺸﺠﻮ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ اول ﺷﻬﺮﻳﻮر اﺳﺖ                     

1-5- اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺖ از ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺒﺪأ و ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ. داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺒﺪأ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ رأی داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻘﺼﺪ اﻗﺪام و ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻰ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮرای ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن، ﺣﻜﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ از ﺳﻮی اداره ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻰ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.                                                                          

1-6- ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در رﺷﺘﻪ ﺟﺪﻳـﺪ، ﺑﺎزﮔﺸـﺖ داﻧﺸـﺠﻮ ﺑـﻪ رﺷـﺘﻪ ﻗﺒﻠﻰ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ         

فرم تقاضا 

آئین نامه 

2- دو رشته ای (ﺗﺎرﻳﺦ ٣١/٠٦/١٣٩٧ مصوب ﺷﻮرای ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ورودی ٩٨-٩٧ و ﺑﻌﺪ از آن ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ)                                                                                                                                                                       

این دانشجویان مانند ساعی و کوشا باید 2 ترم گذرانده و حتماً تا حداکثر ترم 4 فرصت دارند، از ترم سوم یا چهارم                                   

مدارک مورد نیاز: فرم درخواست آموزشی به همراه کارنامه                                                                                                

 آخرین مهلت برای ترم 3      30 بهمن                                                                                                                     

 آخرین مهلت برای ترم 4     31 تیرماه                                                                                                                           

2-1- دانشجوی دوره کارشناسی که پس از حداقل دو نیمسال در مقایسه با دانشجویان هم ورودی خود جزء 10% برتر بوده و دارای یکی از ویژگیهای زیر باشد، مجاز است علاوه بر رشته خود، در یکی از رشته های دوره اولویت دار کارشناسی پیوسته تحصیل کند.                                                                                                                                                             

 الف- پذیرفته شدگان آزمون سراسری که با تأیید سازمان سنجش نمره کل قبولی، 2/5 انحراف معیار از میانگین نمره های شرکت کنندگان در گروه آزمایشی مربوط بیشتر باشد.                                                                                                                           

 ب- دارندگان مدال های جهانی و طلای کشوری المپیادهای علمی دانش آموزی                                                                       

2-2- تحصیل در رشته دوم پس از موافقت دانشکده مبدا و مقصد و تأیید دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه امکان پذیر است.           

2-3- دانشگاه می تواند با توجه به اولویتها در اسناد بالادستی کشور نسبت به تهیه فهرست رشته های الویت دار اقدام کند.                       

2-4- دانشجو پس از ورود به رشته دوم باید در هر نیمسال حداکثر تا سقف 30 واحد از مجموع درسهای دو رشته را به نحوی انتخاب کند که در مدت مجاز تحصیل در رشته اول، هر دو رشته را به پایان رساند.                                                                                     

2-5- دانشکده اختیار دارد سنوات تحصیلی این دانشجو را حداکثر تا سقف 10 نیمسال و بدون پرداخت شهریه افزایش دهد.               

2-6- داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺒﺪأ و ﻣﻘﺼﺪ، درسﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻰ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ دارﻧﺪ، ﻓﻘﻂ در ﻳﻜﻰ از دو رﺷﺘﻪ ﺑﮕﺬراﻧﺪ.                                                                                                                                                            

2-7- داﻧﺸﺠﻮ در ﺻﻮرت داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﻰ در رﺷﺘﻪ اول و ﻗﺒﻮﻟﻰ در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ، ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از رﺷﺘﻪ دوم ﺧﻮد را ﺣﺪاﻛﺜﺮ در دو ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ، ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻞ در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﻳﺪ از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘﻪ دوم اﻧﺼﺮاف دﻫﺪ.                                                                                                                                              

8- 2- داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻫﺮ دو رﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ، ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻌﺮﻓﻰ وی ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ، ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻼت در ﻫﺮ دو رﺷﺘﻪ است.                                                                                                         

 2-9- اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﻢزﻣﺎن در دو رﺷﺘﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺪل ١٤ در ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ اﺳﺖ.                                        

2-10- درﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ در دو ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻰ در ﻫﺮ ﻳﻚ از رﺷﺘﻪﻫﺎ، معدل زیر 14 کسب نماید از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘﻪ دوم ﻣﺤﺮوم و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮاﻫﻰ دروس ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه در رﺷﺘﻪ دوم ﺑﻪ وی اﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.       

 

3- ایجاد و اجرای دوره کهاد ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی (مصوب شورای آموزشی 1396/4/27)

                                             

دوره های کهاد در دانشگاه تهران  

 

3-1- دوره کهاد، دوره آموزشی کوتاه مدت با حداقل 18 واحد و حداکثر 24 واحد است که توسط یکی از دانشکده ها برای دانشجویان سایر رشته ها ارایه می شود.

3-2- برای اجرای دوره کهاد لازم است دانشکده میزبان ((فرم تعریف دوره کهاد)) را تکمیل و برای تصویب به شورای آموزشی دانشکده مربوطه ارایه نماید. پس از تصویب دوره در شورای آموزشی، برنامه آموزشی دوره برای تأیید به اداره کل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه ارسال می گردد.

3-3- دانشجویان دوره کارشناسی پس از پایان نیمسال دوم تحصیل و گذراندن حداقل 24 واحد درسی می توانند درخواست خود را برای شرکت در دوره کهاد به معاونت آموزشی دانشکده خود ارایه نمایند.

3-4- میانگین کل دانشجو در زمان ارایه درخواست، نباید کمتر از 14 باشد.

3-5- در زمان ارایه درخواست، دانشجو نباید در هیچ یک از نیمسال های ما قبل مشروط باشد.

3-6-هر دانشجو در مدت تحصیل خود فقط امکان ارایه درخواست برای طی یک دوره کهاد را دارد.

3-7- دانشجویانی که از آئین نامه تحصیل در دو رشته به صورت هم زمان استفاده کنند اجازه شرکت در این دوره را ندارند.

3-8- آخرین نیمسال مجاز برای ارایه پذیرش در دوره کهاد، نیمسال هفتم است.

3-9- در مورد رشته هایی که پایان نامه جزء واحدهای اجباری دوره تحصیل محسوب می شود، واحدهای دوره کهاد باید قبل از دفاع از پایان نامه به اتمام برسد.

3-10- اخذ واحدهای دوره مشمول پرداخت شهریه متغیر دروس کارشناسی مطابق مصوبات هیأت امنای دانشگاه می باشد. در صورتی که میانگین کل دانشجو 17 و یا بالاتر باشد، دانشجو از پرداخت شهریه دروس دوره کهاد اخذ شده در نیمسال بعدی معاف خواهد بود.

3-11-اخذ دروس دوره با استفاده از ضوابط تکدرس و میهمانی مجاز نیست. دانشجو موظف است دروس دوره را در سقف سنوات مجاز دوره اصلی و با ثبت نام در نیمسال عادی اخذ نماید.

3-12-نمرات دروس اخذ شده دوره در میانگین نیمسال و میانگین کل تأثیری نخواهد داشت و به عنوان دروس دوره کهاد در کارنامه تحصیلی دانشجویان با کد خاص درج خواهد شد. دروس این دوره جایگزین دروس اختیاری دوره اصلی دانشجو نمی شوند.

3-13-چنانچه میانگین یک نیمسال تحصیلی دانشجو بعد از پذیرش در دوره کهاد کمتر از 14 شود و یا سنوات او از 10 نیمسال بیشتر شود گواهی دوره کهاد برای دانشجوی مزبور صادر نمی شود.

3-14- حداکثر سنوات مجاز تحصیل دانشجو در دانشگاه در رشته اصلی و دوره کهاد تابع مقررات و آئین نامه آموزشی دوره اصلی است. تمدید سنوات مازاد برای تحصیل در دوره کهاد مجاز نیست.

3-15-دانشجویی که در دوره کهاد شرکت کرده است، مشمول تمامی مقررات آموزشی جاری دانشگاه در دوره اصلی خود خواهد بود.

3-16- ارایه درخواست برای تغییر از یک دوره به دوره مشابه دیگر مجاز نیست.

3-17-گواهی دوره کهاد با امضای رئیس دانشکده میزبان و رئیس مرکز آموزش های آزاد دانشگاه صادر می شود.

3-18-عنوان گواهی دوره کهاد، یکسان با عنوان دوره اصلی در دانشکده میزبان خواهد بود که با پیشوند دوره کهاد در عنوان گواهی خواهد بود.

 

4- برنامه درسی دو وجهی (مصوب 98/6/10)

 4-1- برنامه درسی دو وجهی از یک رشته اصلی و یک بسته آموزشی فرعی( شامل 15 تا 21 واحد درسی) تشکیل شده است.

 4-2- دانشجو می تواند هم زمان با ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال سوم تحصیلی، با مشورت استاد راهنما یکی از بسته های آموزشی فرعی را انتخاب کند که مجاز به انتخاب و گذراندن یک بسته آموزشی فرعی است.

 4-3- در صورت اعلام انصراف دانشجو از ادامه تحصیل در بسته آموزشی فرعی، دانشکده اختیار دارد واحدهای گذرانده شده از دروس بسته آموزشی فرعی را به عنوان واحدهای اختیاری رشته اصلی بپذیرد.

4-4- دانشکده موظف است برنامه آموزشی فرعی را تدوین و جهت تصویب به شورای آموزشی مربوطه ارایه کند. پس از تصویب برنامه در شورا، برنامه برای بررسی و تأیید به شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه ارسال می گردد.

4-5- معادل تعداد واحدهای بسته آموزشی فرعی، از تعداد واحدهای برنامه درسی رشته اصلی کاسته خواهد شد.

4-6- دانشجو باید کلیه دروس دوره رشته اصلی و بسته آموزشی فرعی را در سقف سنوات مجاز دوره بگذراند.

4-7- نمرات دروس بسته های آموزشی فرعی در میانگین نیمسال اخذ دروس محاسبه می شود.

4-8- در موارد خاص اخذ و گذراندن یک عنوان درس از دانشکده یا دانشگاه دیگر با تأیید دانشکده اصلی بلامانع است.

4-9-گواهی بسته آموزشی فرعی با امضای مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه و  عنوان گواهی بسته آموزشی فرعی، یکسان با عنوان رشته اصلی با پیشوند "گواهی بسته آموزشی فرعی" صادر می گردد.

                                                                                      

تغییر رشته - تطبیق دروس معافی- تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز

1- تغییر رشته  (شیوه نامه تغییر رشته دانشجویان مصوب در جلسه مورخ 1398/4/11                                         

 

 درخواست تغییر رشته و تکمیل فرم درخواست آموزشی                                                                                                     

ارسال فرم درخواست آموزشی برای نیمسال دوم 8/15/  تا  9/15/                                                                                               

ارسال فرم درخواست آموزشی برای نیمسال اول 2/15/  تا  3/15/                                                                                           

در غیر اینصورت درخواست قابل بررسی نمی باشد                                                                                                         

1-1- موافقت گروه/دانشکده مبدا و مقصد با تأیید دانشگاه                                                                                         

1-2-کسب نمره قبولی در کد رشته مورد تقاضا                                                                                              

   1-2-1- دانشجویان فاقد نمره قبولی در کد رشته مورد تقاضا، می توانند در قالب آیین نامه دانشجویان ساعی و کوشا، تغیر رشته  دهند.                                                                                                                                                                       

3 -1- دانشجوی متقاضی تغییر رشته می تواند در پایان سال اول تحصیلی و پیش از شروع سال دوم تحصیلی (بین نیمسال دوم و سوم)، فرم درخواست تغییر رشته خود را به

دانشکده تحویل دهد.                                                                                     

 1-4- در زمان درخواست تغییر رشته، دانشجو باید حداقل 18 واحد از دروس دوره خود را گذرانده باشد.                                         

1-5-تغییر رشته یا انتقال توأم با تغییر رشته، از رشته های متمرکز به رشته های نیمه متمرکز و بالعکس مجاز نیست. اما درخواست دانشجو در رشته های نیمه متمرکز، به شرط شرکت در آزمون عملی و احراز نمره قبولی، در رشته مورد تقاضا، قابل بررسی و اقدام است.                                                                                                                                                  

1-6-دانشجو در دوره تحصیلی تنها یک مرتبه می تواند با رعایت شرایط، تغییر رشته دهد.                                                 

1-7- اگر دانشجو پس از صدور حکم تغییر رشته و پیش از شروع نیمسال تحصیلی جدید، با درخواست کتبی از ادامه تحصیل در رشته جدید انصراف دهد به شرطی که در رشته جدید ثبت نام نکرده باشد، حکم تغییر رشته وی بی اثر می شود و دیگر اجازه درخواست مجدد تغییر رشته ندارد.   

 

2- تطبیق دروس معافی (شیوه نامه تطبیق دروس معافی مصوب در جلسه مورخ 1398/4/11)                                           

  2-1- بررسی و پذیرش دروس معافی، تنها برای دانشجویانی امکان پذیر است که در دانشگاه قبلی از طریق آزمون سراسری یا با استفاده از تسهیلات پذیرش بدون آزمون (استعداد های درخشان) مورد تأیید سازمان سنجش کشور باشد، پذیرفته شده باشند.                       

  2-2-دانشجوی متقاضی معافی، باید اصل ریزنمرات تأیید شده دانشگاه پیشین را ارایه کند.                                                       

  2-3-تطبیق و معادل سازی تنها برای دروسی امکان پذیر است که بیش از 5 سال از زمان گذراندن آن سپری نشده باشد.                    

  2-4- تطبیق دروس باید به تأیید شورای آموزشی برسد.                                                                                           

  2-5- نمرات دروس معافی، با رعایت سقف تعداد واحدهای مجاز در یک نیمسال (حداکثر 20 واحد) به صورت یک نیمسال مستقل در کارنامه دانشجو ثبت شده در میانگین کل دانشجو، محاسبه می شود.                                                                       

  2-6- تعداد واحدهای درس گذرانده شده برای تطبیق به صورت معافی، نباید از تعداد واحد درس در برنامه مصوب رشته تحصیلی دانشجو کمتر باشد.                                                                                                                                                            

 2-7- تعداد دروس معافی، در محاسبه سنوات مجاز تحصیلی دانشجو لحاظ می شود. در مقطع کارشناسی به ازای هر 12 تا 20 واحد از دروس معادل سازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کسر می گردد.                                                               

2-8- حداقل نمره قابل قبول برای بررسی و تطبیق دروس معافی، از همه دانشگاههای سطح یک 12 و دانشگاههای سطح دو 14 می باشد.

2-9- حداکثر تا 40% همه دروس گذرانده شده دانشجویان قابل پذیرش است.   

                                                                                                                                                                            

3-تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز

3-1-دانشجویانی که می توانند از مزایای این آیین نامه بهره مند شوند، عبارتند از:

الف-برگزیدگان آزمون سراسری با معرفی سازمان سنجش کشور، که مجموع نمرات اکتسابی آنها در آزمون سراسری حداقل دو ونیم انحراف معیار از میانگین نمرات در گروه آزمایشی مربوطه بالاتر باشد.

ب-برگزیدگان المپیادهای علمی دانش آموزی کشور(طلا و نقره کشوری) با معرفی وزارت آموزش و پرورش

ج-برگزیدگان جشنواره های خوارزمی،رازی و فارابی با معرفی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران.

امتیازات اعطایی:

 • اولویت در استفاده از امکانات خوابگاهی
 • تحصیل بطور همزمان در دو رشته تحصیلی و براساس شیوه نامه مربوط
 • استفاده از امکانات ویژه تحقیقاتی طبق نظر مسولان دانشکده

3-2- تعیین استاد مشاور جهت نظارت بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجوی ممتاز

3-3- دانشجوی ممتاز می تواند دروس عمومی و پایه را با تأیید مدیر گروه آموزشی، بدون شرکت در کلاس در ابتدای نیمسال تحصیلی امتحان دهد این دروس جزء حد نصاب واحدهای دانشجو در آن نیمسال تحصیلی منظور نمی گردد.

3-4- دفتر استعدادهای درخشان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه عهده دار انجام اولیه امور استعداد درخشان است.

3-5- بنا به تشخیص استاد مشاور و تأیید مدیر گروه آموزشی، دانشجوی ممتاز می تواند برخی از دروس اصلی و تخصصی را به طور اختصاصی زیر نظر استاد، بدون حضور در کلاس بگذراند.

3-6- تحصیل هم زمان در دو رشته

 

                        

اﻧﺘﺨﺎب داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن رﺗﺒﻪ اول ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ

اﻧﺘﺨﺎب داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن رﺗﺒﻪ اول ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ

 

ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﮕﺎه، ﮔﻮاﻫﻰ اﺣﺮاز رﺗﺒﻪ، وﻳﮋه داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ با رعایت شرایط زیر صادر می شود

1- ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب رﺗﺒﻪ اول ﻣﻴﺎن داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺑﺎ ورودی ﻫﺎی ﻳﻜﺴﺎن، ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ٥٠% داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ورودی ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ٨ ﻧﻴﻤﺴﺎل و در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﻣﺮﺑﻮط داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

ﺗﺒﺼﺮه: ﻣﻼک اﻧﺘﺨﺎب داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ رﺗﺒﻪ اول رﺷﺘﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ اداره ﻛﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی آﻣﻮزﺷﻰ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻰ آﻧﺎن ٩ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﻴﻤﺴﺎل ٩ اﺳﺖ.

 

٢ - اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺑﻪ ٥٠% ﻧﺮﺳﺪ، ﺑﻪ ﺷﺮط اﺣﺮاز ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺣﺪاﻗﻞ /-١٦ ﻣﻌﺮﻓﻰ رﺗﺒﻪ اول ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻰﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ اﻟﻤﺜﻨﻰ/ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ اﻟﻤﺜﻨﻰ

 

ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻰﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ اﻟﻤﺜﻨﻰ/ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ اﻟﻤﺜﻨﻰ

 

اﮔﺮ ﮔﻮاﻫﻰﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻳﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺨﺺ، ﻣﻔﻘﻮد ﻳـﺎ ﻣﻌﻴـﻮب ﮔـﺮدد، ﺿـﺮوری اﺳـﺖ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد:

1- اﮔﺮ ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻮﻗﺖ/ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺑﺮگ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻰ، اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ.

٢- اراﺋﻪ اﺻﻞ ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻮﻗﺖ/ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﺸﻰ از آن ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﺨﺪوش ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻰ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻰ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻰ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

 

اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻰ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻰ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻰ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

 

اﻳﻦ ﺷﻴﻮهﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻰ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ دوره ﺗﺤﺼﻴﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺮﺳﻴﺪه و ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ دﻫﻨﺪ.

درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻰ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، در ﺷﻮرای ﭘﺬﻳﺮش و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ زﻳﺮ ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻰﺷﻮد:

ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﮕﺎه (رﺋﻴﺲ ﺷﻮرا ) ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﮕﺎه (دﺑﻴﺮ ﺷﻮرا)

ﻣﻌﺎون داﻧﺸﺠﻮﻳﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ داﻧﺸﮕﺎه (ﻋﻀﻮ ﺷﻮرا) ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻰ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ داﻧﺸﮕﺎه (ﻋﻀﻮ ﺷﻮرا)

ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﻧﻈﺎرت آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﮕﺎه (ﻋﻀﻮ ﺷﻮرا) ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﻰ واﺣﺪی ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ آن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻳﺎ ﻣﻴﻬﻤﺎن ﺷﻮد (ﻋﻀﻮ ﺷﻮرا)

 

١- اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪارک، درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺑﻪ اداره ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮدد. درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل، ﺑﺮای ﻫﺮﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.

٢- اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺳﻔﺎرت ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان در ﻛﺸﻮر ﻣﺒﺪأ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮرای اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﮕﺎه.

٣- اﻋﺘﺒﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ.

٤- ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ و داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﻰ و ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ.

٥- دارا ﺑﻮدن دﻳﭙﻠﻢ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل ارزﺷﻴﺎﺑﻰ ﺷﺪه آن ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش.

٦- دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻫﺮ دوره.

٧- داﻧﺸﺠﻮی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺘﻘﺎل ﺧﺎرج ﺑﻪ داﺧﻞ، ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻤﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.

٨- ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ٤٠% از واﺣﺪﻫﺎی ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه داﻧﺸﺠﻮ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ، ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮوه و ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﻰ ﭘﺮدﻳﺲ/داﻧﺸﻜﺪه، ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺴﺎب اﺳﺖ.

٩- درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن اﻧﺘﻘﺎل در »ﺷﻮرای ﭘﺬﻳﺮش و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﮕﺎه« ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻰﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

10-ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﻮب ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه و در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن، درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﻮد.

١١- ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﺎل وﻗﻔﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﻰروﻧﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

١٢- ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻛﺘﺒﻰ ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ دورهﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ، ﻧﺒﺎﻳﺪ از ١٢ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

١٣ - داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﻳﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ، دو ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ٢٤ واﺣﺪ درﺳﻰ در ﻧﻈﺎم واﺣﺪی ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل آن را در ﻧﻈﺎم ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻧﻤﺮات ٥/٢ از ٤ ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل آن ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻮرای اﻧﺘﻘﺎل، ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

14- داﻧﺸﺠﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﻗﺘﺎً ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ ﻳﺎ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺨﺼﻰ، ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد را در اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ، ﻣﻴﻬﻤﺎن ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰﺷﻮد.

15-ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻰ داﻧﺸﺠﻮ، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ اﺳﺖ.

16- ﻣﺪرک داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﻰ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻴﻬﻤﺎن، در ﻫﺮ ﺻﻮرت از ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﺪأ ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد.

پذیرش با آزمون استعداد های درخشان در دوره های کارشناسی

 

پذیرش با آزمون استعداد های درخشان در دوره های کارشناسی

 

الف- ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن ﻋﻠﻤﻰ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ در ﺻﻮرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ورود ﺑﻪ دوره ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻛﺴﺐ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻋﻠﻤﻰ ﺣﺪاﻗﻞ ٩٠ درﺻﺪ ﻧﻤﺮه آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻛﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.

 

1- دارﻧﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎن ﻃﻼ، ﻧﻘﺮه و ﺑﺮﻧﺰ ﻛﺸﻮری اﻟﻤﭙﻴﺎدﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزش (ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻰ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ) ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ؛

٢- داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺸﻮری در دوره ﻛﺎرداﻧﻰ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮای ورود ﺑﻪ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ.

٣- رﺗﺒﻪﻫﺎی اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺟﺸﻨﻮاره ﺟﻮان ﺧﻮارزﻣﻰ در دورهﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی ﻳﺎ ﻛﺎرداﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ٥٠ درﺻﺪ در دﺳﺘﺎورد ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ، ﺑﺮای ورود ﺑﻪ دوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪی (ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ).

٤- داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ رﺗﺒﻪ اول دوره ﻛﺎرداﻧﻰ (ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ) از ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻢ رﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ورودی ﻛﻪ ﻃﻰ ﭼﻬﺎر ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ورود ﺑﻪ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ.

 

ب-ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎدل ١٠ درﺻﺪ (ﺑﺎ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﺿﺎﻓﻰ) در ﻫﺮ ﻛﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ دوره ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﺑﺮاﺳﺎس اوﻟﻮﻳﺖ ﻧﻤﺮه و اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﺋﺰﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.

 

ج-اﻓﺮاد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﭘﺲ از زﻣﺎن داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﻰ و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﻳﻚ ﺑﺎر از ﺗﺴﻬﻴﻼت آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

ضوابط و مقررات دانش آموختگی-کارآموزی- دستورالعمل تصویب و انجام پروژه های کارشناسی

 

1- ضوابط و مقررات دانش آموختگی                                                                                                                 

  1-1- تاریخ فراغت از تحصیل                                                                                                                                            

      پایان نیمسال اول   11/30/               تکدرس:           نیمسال اول 12/15/                                                                           

      پایان نیمسال دوم   4/31/                 تکدرس:           نیمسال دوم 5/15/                                                                              

      پایان نیمسال تابستان 6/31/             تکدرس:           نیمسال تابستان 7/30/    

                                                                                                                                                                  

 الف- مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی 8 نیمسال است. امکان افزایش تا دو نیمسال تحصیل در نیمسال نهم رایگان و پس از آن با پرداخت شهریه امکان پذیر است. در رشته هایی که مدت زمان دوره کارشناسی 9 نیمسال است تحصیل در نیمسال دهم رایگان و در نیمسال یازدهم با پرداخت شهریه می باشد. اگر دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم خواهد بود.                                                                  

 ب- دانشجو می تواند به شرط دارا بودن میانگین کل بالای 12، تا 24 واحد درسی را اخذ نماید.  اگر دانشجو با اخذ 8 واحد در تابستان دانش آموخته شود به شرط تأیید گروه می تواند همه 8 واحد را اخذ کند.                                                 

ج- اگر واحدهای باقیمانده کمتر از 12 واحد باشد نیمسال تحصیلی محسوب اما معدل آن نیمسال در مشروطی بی تأثیر است. 

د- اگر دانشجو تنها با گذراندن دو درس نظری دانش آموخته شود با تأیید گروه می تواند این دروس را در ابتدای نیمسال بعد یا در بازه تابستان به صورت معرفی به استاد اخذ نماید و حداکثر در مدت زمان یک ماه، امتحان داده و نمره قبولی کسب کند.                                                      

 ر- اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﻳﻚ درس ﻋﻤﻠﻰ- ﻧﻈﺮی را اﺧﺬ ﻛﻨﺪ و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﻰ آن را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﮕﺬراﻧﺪ اﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮی ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻰ ﻛﺴﺐ ﻧﻜﻨﺪ، ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻣﺎده، ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮی اﻳﻦ درس را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد اﺧﺬ ﻛﻨﺪ.                                                                     

س- در رﺷﺘﻪﻫﺎﻳﻰﻛﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ و ﭘﺮوژه اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ، داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻴﻤﺴﺎل، دو درس را ﺑﻪ ﺷﺮط اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮوژه ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد اﺧﺬ و ﭘﺲ از ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻰ در آن دروس، از ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ دﻓﺎع ﻛﻨﺪ.                                          

ط-اﮔﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮ، ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﺗﻤﺎم واﺣﺪﻫﺎی درﺳﻰ ﻛﻤﺘﺮ از ١٢ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎز ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺑﻪ وی ﻓﺮﺻﺖ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﺪد ﺣﺪاﻛﺜﺮ٢٠ واﺣﺪ از درسﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻛﻤﺘﺮ از ١٢ ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ دروس ﻣﺼﻮب دوره ﻛﻪ ﻗﺒﻼً اﺧﺬ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ دروس اﺧﺬ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ١٢ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ دوره را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت داﻧﺸﺠﻮ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   

ف-اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻨﺼﺮف ﻳﺎ ﻣﺤﺮوم از ﺗﺤﺼﻴﻞ در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ، ﺣﺪاﻗﻞ ٦٨ واﺣﺪ درﺳﻰ را ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ١٠ واﺣﺪ آن از دروس ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻰ ﺑﮕﺬراﻧﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ دروس ﮔﺬراﻧﺪه، ﺣﺪاﻗﻞ ١٢ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪرک دوره ﻛﺎرداﻧﻰ ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ را درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦﺻﻮرت ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮاﻫﻰ واﺣﺪﻫﺎی ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه، ﺑﻪ وی داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   

م-اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻨﺼﺮف ﻳﺎ ﻣﺤﺮوم از ﺗﺤﺼﻴﻞ در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﻴﺶ از واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز دوره ﻛﺎرداﻧﻰ را ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻰ ﮔﺬراﻧﺪه وﻟﻰ ﻣﻌﺪل ﻛﻞ وی ﻛﻤﺘﺮ از ١٢ ﺑﺎﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه دروﺳﻰ را ﻣﻼک ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺪرک ﻛﺎرداﻧﻰ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ داﻧﺸﺠﻮ در آن دروس ﺑﻪ ١٢ ﺑﺮﺳﺪ.                                                                                                                                                  

و-ﺗﺎرﻳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﻰ، زﻣﺎن ﺛﺒﺖ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه درس داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ   

 

2- کارآموزی

دانشجویان مکانیک دارای کار آموزی 1 و کار آموزی 2 می باشند، که هر یک را باید در دو تابستان جداگانه و بعد از گذراندن 80 واحد اخذ نمایند .

اخذ کارآموزی در دو مرحله انجام می شود

اول: (اوایل خرداد ماه)

سرپرست کارآموزی، استاد کارآموزی دانشجویان را انتخاب می نماید و دانشجویان بعد از انتخاب استاد کار آموزی باید وارد سامانه های

Ut.talentcoach.ir

Ut.caroje.ir

شود.

مرحله دوم ثبت نام اوایل تیرماه انجام میشود، بدین صورت که دانشجویان بعد از ثبت نام درtalentcoach و caroje باید در سامانه آموزشی ثبت نام خود را تکمیل نمود و انتخاب واحد نمایند. (دانشجویان نمی توانند با کار آموزی خود درسی اخذ نمایند به جز درس پروژه به شرط ترم آخر بودن دانشجو)

بعد از اینکه دانشجو ثبت نام خود را انجام داد باید مراحل ذیل انجام شود.

-مرحله اول گذراندن دورهای کارآموزی، وگزارش کار ، و بارگذاری گزارش در سایت ثبت شده .

-مرحله دوم ثبت نمره توسط شرکت

-مرحله سوم ثبت نمره توسط استاد کارآموزی

-مرحله آخر ثبت و تایید نمره توسط دانشکده

دروس کارآموزی و کارورزی، اگر به تشخیص مدرس و تأیید گروه آموزشی، تکمیل آنها در یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی می شوند و نمره در نیمسال بعدی قطعی خواهد شد. 

 

3-دستورالعمل تصویب و انجام پروژه­ های کارشناسی

 

1-3-انواع پروژه­ ها:

 • پروژه ­های کاربردی: ساخت، انجام آزمایش، طراحی، تغییر در طراحی و یا بهینه سازی مربوط به یک سیستم و یا وسیله مرتبط با مهندسی مکانیک و یا رشته های وابسته
 • پروژه ­های توسعه­ای: توسعه ابزار و یا روشهای ساخت، طراحی، محاسباتی، آزمایشگاهی مرتبط با مهندسی مکانیک و یا رشته های وابسته که منجر به افزایش دانش و توسعه قابلیت مهندسی گردد.
 • پروژه­ های تحقیقات مهندسی: امکان سنجی مربوط به آزمایش، ساخت، طراحی، و یا بهینه سازی یک وسیله و سیستم مهندسی ویا گرد آوری و فرآوری اطلاعات مهندسی و بارور سازی آن در راستای به انجام رساندن یک طرح مهندسی مرتبط با مهندسی مکانیک و یا رشته های وابسته.

پروژه های انتخاب شده می توانند از روش شبیه سازی، طراحی، ساخت و یا تحلیلی انجام شوند. بدیهی است پروژه ها باید در سطح کارشناسی تعریف شوند و هدف مشخص مهندسی را دنبال نمایند، بنابراین انجام صرف یک تحلیل مهندسی و یا شبیه­سازی نظیر حل مسائل درسی و یا مشابه پروژه‌های درسی  بدون رسیدن به یک هدف مشخص و کاربردی پذیرفتنی نیست.

 

2-3-مشخصات پروژه ها:

 • پروژه باید در محدوده تخصصی استاد راهنما قرار داشته و حداکثر در محدوده 6 تا 9 ماه قابل انجام باشد.
 • هدف اصلی پروژه چاپ مقاله نبوده بلکه به ثمر رساندن یک پروژه مهندسی کارشناسی است.
 • انتظار میرود که انجام پروژه حداقل 150 ساعت کار دانشجویی در برداشته باشد.

3-3-فرآیند انتخاب پروژه کارشناسی دانشکده مهندسی مکانیک

1-3-3-مرحله پیش از تصویب موضوع

الف-اخذ واحد پروژه تخصصی کارشناسی

 • دانشجویان موظفند تا پایان حذف و اضافه در نیمسال اول یا دوم، واحد پروژه تخصصی کارشناسی را اخذ نمایند.
 • اخذ واحد پروژه در ترم تابستان فقط برای دانشجویانی که در 31 شهریور ماه فارغ التحصیل می شوند، امکان­پذیر است. در این صورت این دانشجویان می بایست فرم شماره 1 را در نیمسال دوم تا حداکثر یک ماه پس از حذف و اضافه به آموزش ارائه نمایند.
 • چنانچه دانشجویی واحد پروژه تخصصی را برای اولین بار در نیمسال اول اخذ نموده باشد، می­تواند آن واحد را در نیمسال دوم تمدید نماید.
 • چنانچه دانشجویی واحد پروژه تخصصی را برای اولین بار در نیمسال دوم اخذ نموده باشد، می­تواند آن واحد را در ترم تابستان یا نیمسال اول سال تحصیلی بعد تمدید نماید.
 • تمدید واحد پروژه فقط یکبار امکان­پذیر است.

         ب- انتخاب استاد راهنما و تعیین موضوع

 •   دانشجویان موظفند حداکثر یک ماه بعد از تاریخ حذف و اضافه در نیمسال اخذ واحد پروژه، استاد راهنمای خود را با توجه به «ظرفیت خالی اساتید»  انتخاب و فرم «پیشنهاد موضوع پروژه کارشناسی» (فرم شماره 1) را تکمیل نموده و جهت تصویب به دفتر آموزش دانشکده مهندسی مکانیک ارائه نمایند.
 • دانشجویانی که فرم «پیشنهاد موضوع پروژه کارشناسی» (فرم شماره 1) را در بازه زمانی ذکر شده ارائه ننمایند، مشمول جریمه کاهش نمره خواهند شد.
 • تأخیر در ارائه فرم «پیشنهاد موضوع پروژه کارشناسی» به ازاء هرماه 1 نمره مشمول جریمه کسر نمره خواهد شد.
 • تبصره 1: درصورت تأخیر بیش از 3 ماه، سقف نمره پروژه دانشجو 14 خواهد شد.
 • تبصره 2: چنانچه اصلاحیه پیشنهادی از شورای آموزشی نیز بعد از گذشت 1 ماه ارائه شود، مشمول جریمه کسر 1 نمره خواهد شد.
 • دانشجویان پس از تصویب موضوع پروژه کارشناسی مجاز به تغییر عنوان و تغییر استاد راهنما نمی‌باشند.

 

4-3-مرحله انجام پروژه

 • دانشجویان موظفند با راهنمایی استاد راهنما، برنامه ریزی لازم را برای پیشبرد مراحل مختلف انجام پروژه در نیمسال تحصیلی انجام دهند.
 • دانشجویان موظفند یک گزارش فنی مکتوب بر اساس «آیین نامه راهنمای تهیه گزارش پروژه کارشناسی» (آیین نامه شماره 2) تهیه نمایند.

 

5-3-مرحله دفاع

الف-یک هفته پیش از بازه زمانی جلسات دفاع

 • دانشجویان موظفند حداقل یک هفته پیش از بازه زمانی جلسات دفاع، اقدامات زیر را انجام دهند:
  • نسخه الکترونیکی گزارش خود را (در قالب یک فایل pdf) برای استاد راهنما و اساتید گروه داوری مربوطه ارسال نمایند.
  • چهار نسخه «گزارش مختصر» (عنوان، چکیده و خلاصه نتایج مهم) حداکثر در دو صفحه آماده نموده و به استاد راهنما و اساتید گروه داوری تحویل دهند.
  • فرم «اعلام وصول پروژه کارشناسی توسط هیات محترم داوران» (فرم شماره 2) را به آموزش دانشکده ارائه نمایند.
  • چنانچه فرم شماره 2 با تاخیر به آموزش ارائه شود، اجازه دفاع در بازه زمانی جلسات دفاع داده نخواهد شد.

 

ب- جلسه دفاع

  • جلسات دفاع از پروژه های کارشناسی با حضور هیات داوران مطابق لیست گروه های داوری اساتید انجام می پذیرد.
 • جلسات دفاع پروژه های کارشناسی تمامی دانشجویان به صورت هماهنگ و در بازه­های زمانی مشخص زیر انجام می پذیرد:
 • پایان نیمسال اول: دو هفته پس از پایان امتحانات نیمسال اول.
 • پایان نیمسال دوم: دو هفته پس از پایان امتحانات نیمسال دوم.
 • پایان تابستان: هفته پیش از آغاز نیمسال اول در شهریور ماه.
 • جدول «زمان­بندی جلسات دفاع»  برای هر کدام از بازه های زمانی فوق توسط شورای آموزشی دانشکده تهیه می شود و دانشجویان موظفند طبق زمان­بندی اعلام شده در جلسه دفاع خود حاضر شوند.
  • تبصره: دفاع از پروژه غیر از بازه زمانی فوق امکان­پذیر نیست.
 • دفاع از پروژه به صورت رسمی و تحت نظارت معاونت آموزشی دانشکده انجام پذیرفته و جلسه امتحان تلقی می‌گردد.
 • دانشجویان موظفند فرم «پیشنهاد موضوع پروژه کارشناسی» (فرم شماره 1) تصویب شده توسط شورای آموزشی را به گروه داوری در جلسه دفاع ارائه نمایند.
 • نمره پروژه توسط هیات داوران شامل استاد راهنما و 3 استاد داور تعیین می‌گردد.
 • پس از جلسه دفاع، چنانچه گروه داوری اصلاحی در گزارش پروژه در نظر بگیرند، دانشجویان بایستی با نظارت استاد راهنما اصلاحات لازم را اعمال نمایند. سپس فرم «اطلاعات پایان نامه» (فرم شماره 4) را تکمیل نموده، نسخه نهایی گزارش را در قالب یک فایل pdf یا doc بر روی یک CD آماده نموده، و پس از تایید استاد راهنما به آموزش دانشکده ارائه نمایند.