هیأت رئیسه

 

نام و نام خانوادگی

سمت

سال آغاز به کار در این سمت

دکتر محمدعلی اخوان بهابادی

رئیس

1401

دکتر اصغر افشاری

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

1402

دکتر احسان هوشفر

معاون پژوهشی

1402

دکتر محمدرضا ذاکر زاده

معاون اداری-مالی

1402