هیأت علمی بازنشسته

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سال شروع به کار

سال خاتمه کار

1

دکتر حسین شکوهمند

1365

1399

2

دکتر محمود موسوی مشهدی

1365

1396

3

دکتر محمدحسن نائی

1368

1396

4

دکتر سید احمد نوربخش

1353

1396

5

دکتر جمال تیمورنژاد

1366

1392

6

دکتر منصور نیکخواه بهرامی

1348

1389

7

دکتر احمد کهربائیان

1362

1388

8

دکتر غفار جهانگیری

1353

1385

9

دکتر نصرالله تابنده

1350

1383

10

دکتر محمدکاظم بشارتی گیوی

1371

1395

11

دکتر کاظم ابهری

   

12

مهندس مهدی بازرگان

   

13

دکتر خسرو کریم‌پناهی

   

14

مهندس محمد غیاثی

   

15

مهندس سید سجاد هاشمی

   

16

دکتر اردشیر جهانشاهی

   

17

مهندس هوشنگ جلالی

   

18

مهندس آریانا

   

19

دکتر محمدتقی ابتکار

   

20

دکتر فریبرز مطلبی

   

21

دکتر مینوچهر

   

22

دکتر تبرا

   

23

دکتر فامیلی