کادر اداری

 

نام و نام خانوادگی

سمت

ایمیل

اتاق

تلفن

محبوبه زنجانی

رییس دفتر دانشکده

zanjani@ut.ac.ir

716

61115202

آزاده کربلایی

دفتر معاونت ها

azadehkarbalaei@ut.ac.ir

710

61115208

حسنیه اکبری

دفتر آموزش ها و تحصیلات تکمیلی

hosnieh_akbari@ut.ac.ir

06

61115209

زینب سیفی پور

دفتر آموزش ها و تحصیلات تکمیلی

z.seyfipour@ut.ac.ir

06

61115210

علی قدیری

مدیر امور عمومی

alighadiri@guest.ut.ac.ir

704

61115211

مهدی متقیان

مرکز کامپیوتر

mottaghian@ut.ac.ir

03

61115245

عادله قباخلو

مرکز کامپیوتر

aghobakhloo@ut.ac.ir

03

61115245

جعفر زهره وند

حسابداری

jzohrevand@ut.ac.ir

705

61115212

یدالله پورمند

مسئول کارگاه ماشین ابزار

Y.poormand@ut.ac.ir

ساختمان 2 طبقه 2-

61114045

سید رسول حسینی

مسئول کارگاه جوشکاری

Sr.hosseini@ut.ac.ir

ساختمان 2 طبقه 2-

61114045

محمد زورمند

کارپرداز- کارگاه ماشین ابزار

 

704

61115211