حسابداری و کارپردازی

 

در بخش حسابداری، درآمدها و هزینه‌های دانشکده بررسی و سامان‌دهی می‌شود. اهم فعالیت‌های این بخش عبارتند از:

  • نگه‌داری حساب‌های بدهی و مطالبات و تنظیم گزارش‌های مالی
  • وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشکده مهندسی مکانیک
  • تهیه‌ی اسناد مالی و نظارت بر حفظ آنها

حسابدار: خانم حمیده اسدمیگونی (تلفن: 82085212-021 )

در بخش کارپردازی نیز کلیه‌ی امور مرتبط با خریدهای دانشکده انجام می شوند. کارپرداز دانشکده پس از اخذ مجوزها و تامین اعتبار، جهت خرید اقدام نموده و در قبال آن کلیه اسناد مالی را جهت تسویه‌ی حساب به حسابداری و انبارداری تحویل می‌دهد.

کارپرداز: آقای محمد زورمند (تلفن: 82085211-021)