- سه‌شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

مدت تحصیل

 

1-1-مدت تحصیل در دوره دکتری تخصصی حداقل 6 و حداکثر 8 نیمسال است.

 

2-1-مدت مجاز مرحله آموزشی تا پایان امتحان جامع حداکثر 4 نیمسال است.

 

3-1-اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺸﻤﻮل آﻣﻮزش راﻳﮕﺎن، در ﻣﺪت ﻣﻘﺮر داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد، داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪت ﺗﺤﺼﻴﻞ وی را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ دو ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺑﻪﺻﻮرت راﻳﮕﺎن اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ. اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺲ از آن، ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﻮب ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 

4-1- داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﻬﺮﻳﻪ ﭘﺮداز دوره دﻛﺘﺮی ﻧﻴﺰ در ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ، از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻣﺼﻮب دوره ﻣﻌﺎف و ﭘﺲ از آن ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

انصراف از تحصیل

 

 

1- ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻜﺮدن داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ، اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد.

2-داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﺑﺎﻳﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﻜﺪه اراﺋﻪ دﻫﺪ. داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺑﺎر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ دو ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮد را ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮد. ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎی اﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ، ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻰ اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﻴﻞ وی ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد.

 

ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ و اﻧﺘﻘﺎل در دوره دﻛﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

 

واحد آموزشی

 

 

1-ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی درﺳﻰ دوره دﻛﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﻰ ٣٦ واﺣﺪ اﺳﺖ. از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد، ١٢ ﺗﺎ ١٨ واﺣﺪ آﻣﻮزﺷﻰ و ١٨ ﺗﺎ ٢٤ واﺣﺪ ﭘﮋوﻫﺸﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻰ ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﻟﺤﺎظ ﻣﻰﺷﻮد.

 

2-داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮزﺷﻰ، در ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺣﺪاﻗﻞ ٦ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ١٠ واﺣﺪ درﺳﻰ، اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ.

 

 

3- ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺒﺮاﻧﻰ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ داﻧﺸﻜﺪه، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ٦ واﺣﺪ از ﻣﻴﺎن دروس دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ اﺳﺖ.

 

4- ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن دروس ﺟﺒﺮاﻧﻰ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﺣﺪاﻗﻞ ١٤ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻧﻤﺮه ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﻤﺴﺎل و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد. ﻫﺰﻳﻨﻪ دروس ﺟﺒﺮاﻧﻰ در ﺻﻮرت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻼس ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ، ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﻮب ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه از داﻧﺸﺠﻮ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﻮد.

 

5- ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻰ در ﻫﺮ درس ١٤ از ٢٠ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﺗﻤﺎم واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻰ ١٦ از ٢٠ اﺳﺖ.

 

6- اﮔﺮ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﺗﻤﺎم واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻰ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮ ﻛﻤﺘﺮ از ١٦ ﺑﺎﺷﺪ، داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ٨ واﺣﺪ را ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻰ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﻜﺪه، ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻣﻌﺪل در ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ اﺧﺬ ﻛﻨﺪ، در ﻏﻴﺮ اﻳﻦﺻﻮرت از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ محروم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﺰﻳﻨﻪ دروس اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﻣﻌﺪل ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﻬﺮﻳﻪ ﭘﺮداز در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ.

 

7- ارزﻳﺎﺑﻰ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ درس، از ﺳﻮی ﻣﺪرس ﻳﺎ ﻣﺪرﺳﺎن آن درس ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻛﻼس، اراﺋﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮنﻫﺎی ﻛﺘﺒﻰ ﻣﺮﺣﻠﻪای و آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺑﺮای دروس ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﻰ در ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﺪدی از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد.

 

 

حضور و غیاب

 

1-ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮ در ﺗﻤﺎم ﺟﻠﺴﺎت ﻛﻼس درس و ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.

 

2-اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮ در ﻃﻮل ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ در ﻳﻚ درس ﺑﻴﺶ از ٣ ﺟﻠﺴﻪ از ١٦ ﺟﻠﺴﻪ و ﻳﺎ در ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻫﻤﺎن درس ﻏﻴﺒﺖ ﻛﻨﺪ ﻧﻤﺮه آن درس ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ داﻧﺸﮕﺎه ﻏﻴﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﺟﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﻮد، ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ آن درس، از ﻣﺠﻤﻮع درسﻫﺎی آن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺣﺬف ﻣﺠﺎز ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ٦ واﺣﺪ در آن ﻧﻴﻤﺴﺎل اﻟﺰاﻣﻰ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺰو ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﮔﺮدد.

 

3- ﻏﻴﺒﺖ در ﺟﻠﺴﺎت دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻫﺮ درس، ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﺬف و اﺿﺎﻓﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ و ﺟﺰء ﻏﻴﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد.

 

4- اﮔﺮ ﻏﻴﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮ در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ، آن درس ﺣﺬف ﻣﺠﺎزﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

5-داﻧﺸﺠﻮ در ﻃﻮل دوره ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻘﻒ ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز، از ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﺮﺧﺼﻰ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب در ﺳﻨﻮات اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

مرخصی تحصیلی

 

1-شرایط استفاده از مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات     

                                                                                     

 الف- حداکثر مدت استفاده از مرخصی تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد یک نیمسال است.

 

ب- دانشجو باید درخواست مرخصی تحصیلی را پیش از شروع نیمسال تحصیلی، در سامانه جامع دانشگاه ثبت کند.                                                                                                                                       

ج- در موارد پیش بینی نشده درخواست مرخصی تحصیلی دانشجو حداکثر تا پایان زمان حذف و اضافه آن نیمسال و با تأیید معاون آموزشی دانشکده قابل بررسی است. 

                                                                                                                                                   

2-شرایط استفاده از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات                                                                                   

 الف- حداکثر مدت مرخصی تحصیلی در کلیه مقاطع تحصیلی برای بارداری، زایمان، شیردهی و حضانت از فرزند تا پنج نیمسال (یک نیمسال قبل از زایمان و چهار نیمسال پس از زایمان) است.                                                                                                           

ب- مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات به دلیل مأموریت خارج از کشور دانشجو یا همسر یا والدین وی، با ارایه حکم مأموریت با امضای بالاترین مقام وزارتخانه ذیربط، حداکثر به مدت سه سال با تأیید کمیسیون موارد خاص دانشگاه، امکان پذیر است.                                                                                                                                                        

ج- مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات در مواردی که خارج از اراده دانشجو باشد (بیماری، عدم ارایه واحد درسی، حج تمتع ...) با تأیید شورای آموزشی دانشکده و ارسال مستندات، در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه قابل بررسی است.

د-درخواست مرخصی تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر و جانباز تحت درمان، طبق مقررات بررسی می شود     

ارزیابی

 

 

1-ﻛﺴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ١٦ از ﺗﻤﺎم واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻰ دوره و ﻗﺒﻮﻟﻰ در آزﻣﻮن زﺑﺎن ﻋﻤﻮﻣﻰ، ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ارزﻳﺎﺑﻰ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.

 

2- داﻧﺸﺠﻮﻳﻰ ﻛﻪ در آﻏﺎز ورود ﺑﻪ دوره ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻰ زﺑﺎن ﻋﻤﻮﻣﻰ را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻃﻮل دوره آﻣﻮزﺷﻰ و ﻗﺒﻞ از ارزﻳﺎﺑﻰ ﺟﺎﻣﻊ، در آزﻣﻮنﻫﺎی زﺑﺎن ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖ و ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻻزم را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻴﻮهﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب داﻧﺸﮕﺎه در ادامه ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ.

 

3- ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻰ در ارزﻳﺎﺑﻰ ﺟﺎﻣﻊ ١٦ اﺳﺖ و اﮔﺮ داﻧﺸﺠﻮ در اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻰ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻰ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﻨﺪ، ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻜﺒﺎر دﻳﮕﺮ در ارزﻳﺎﺑﻰ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺮﻛﺖ و ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻰ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦﺻﻮرت از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

 

ﺷﻴﻮهﻧﺎﻣﻪ زﺑﺎن ﻋﻤﻮﻣﻰ (مصوب 1398/4/11)

 

١- ﻣﻨﻈﻮر از زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻰ در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮی در ﻫﻤﻪ داﻧﺸﻜﺪهﻫﺎ/ ﭘﺮدﻳﺲﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻰ/ داﻧﺸﻜﺪه، زﺑﺎنﻫﺎی؛ اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ، آﻟﻤﺎﻧﻰ، ﻓﺮاﻧﺴﻮی، اﺳﭙﺎﻧﻴﻮﻟﻰ و ﻋﺮﺑﻰ اﺳﺖ.

 

٢- داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ از ارزﻳﺎﺑﻰ ﺟﺎﻣﻊ، ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه زﺑﺎن ﻋﻤﻮﻣﻰ را ﻛﺴﺐ و ﻣﺪرک ﻗﺒﻮﻟﻰ زﺑﺎن ﻋﻤﻮﻣﻰ را ﺟﻬﺖ درج ﻧﻤﺮه آن در ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ، ﺑﻪ آﻣﻮزش داﻧﺸﻜﺪه/ ﭘﺮدﻳﺲ اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪ.

 

٣- اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪرک زﺑﺎن ﻋﻤﻮﻣﻰ، از ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ٢ ﺳﺎل اﺳﺖ.

 

4-مدرک زبان عمومی انگلیسی و عربی ارایه شده از سوی دانشگاههای سطح یک کشور، قابل قبول است.

 

آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن و آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮی دﻛﺘﺮی از ﺳﻮی اﺳﺘﺎدان ﻣﻤﺘﺎز

 

 

1- داﻧﺸﮕﺎه اﺧﺘﻴﺎر دارد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎدل ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺎ آزﻣﻮن ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻰ- ﭘﮋوﻫﺸﻰ دوره روزاﻧﻪ دﻛﺘﺮی ﺧﻮد در ﻫﺮ ﻛﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ را از ﺑﻴﻦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر و ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ وزارت ﻳﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ارﺷﺪ داﺧﻞ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺬﻳﺮش، داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﭘﺬﻳﺮش ﻛﻨﻨﺪ:

 

2- داﺷﺘﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ١٦ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ١٧ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻤﺮه ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ.

 

3- ﺑﻴﺶ از دو ﺳﺎل از ﺗﺎرﻳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﻰ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

4- ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ٦٠ اﻣﺘﻴﺎز از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی آﻣﻮزﺷﻰ؛ ﭘﮋوﻫﺸﻰ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

 

5- ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ٥٠ از آزﻣﻮن زﺑﺎن MCHE) ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل آن در ﺳﺎﻳﺮ آزﻣﻮنﻫﺎ) ﻗﺒﻞ از آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ دﻛﺘﺮی (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ شیوه نامه زبان عمومی)

 

6- ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش، ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

7- داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺗﺎ اول ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﺣﺎﺋﺰﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﺳﺎﻣﻰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺪول ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ارزﺷﻴﺎﺑﻰ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻳﻚ از داوﻃﻠﺒﺎن؛ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ارﺳﺎل ﺷﻮد و ﻗﻄﻌﻰ ﺷﺪن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ.

 

8-ﭘﺬﻳﺮش اﻓﺮاد ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ؛ در ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺑﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰارﺷﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ؛ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻰ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﻰ

داﻧﺸﮕﺎه اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

 

9- ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻓﺮاد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ.

 

آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮی دﻛﺘﺮی از ﺳﻮی اﺳﺘﺎدان ﻣﻤﺘﺎز

 

١- اﺳﺘﺎد ﻣﻤﺘﺎز ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ دو داﻧﺸﺠﻮی دﻛﺘﺮی از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻬﻤﻴﻪ اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن، ﺑﺮاﺳﺎس »آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن« ﭘﺬﻳﺮش ﻛﻨﺪ.

 

٢- ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ، ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش اﺳﺘﺎد ﻣﻤﺘﺎز اﺳﺖ و داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺲ از ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎﻳﻰ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، ﺗﺎﺑﻊ ﻛﻠﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﻰ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.

 

٣- راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ رﺳﺎﻟﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﺷﻴﻮهﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ »اﺳﺘﺎد ﻣﻤﺘﺎز« ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﺳﺘﺎدان ﻣﺸﺎور ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.

 

 

 

ﺷﻴﻮهﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺮه

 

 

1. اداره آﻣﻮزش داﻧﺸﻜﺪه/ ﭘﺮدﻳﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ٤٥ روز ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری آخرین امتحان هر نیمسال و پس از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی، در سامانه جامع آموزشی ثبت نهایی کند.

 

2. اگر پس از ثبت نهایی نمرات، نیاز باشد به سبب اشتباه استاد در ثبت نمره، تغییری در نمره ایجاد شود، استاد آن درس باید فرم تغیر نمره را تکمیل و تحویل آموزش دهد.

 

3. مهلت ارایه درخواست دانشجو برای تغییر نمره و تکمیل کاربرگ تغییر نمره از سوی استاد، حداکثر یک ماه پس از ثبت نمره است و پس از سپری شدن این مهلت، ارایه کاربرگ تغییر نمره از سوی استاد، پذیرفتنی نیست.

 

تمدید سنوات

 

تمدید سنوات دانشجویان مقطع دکتری ترم 11 به بعد

 

دانشجویان متقاضی تمدید سنوات ترم 11 به بعد همزمان با فرم  درخواست تمدید سنوات موارد زیر را پیوست نمایند:

 

     1- نامه توجیهی استاد راهنما خطاب به معاونت آموزشی

     2- گزارش پیشرفت مقاله

     3- تاریخ تقریبی دفاع

مراحل دفاع پایان نامه دکتری

 

 

 

بسمه تعالی

 

 اقدامات لازم جهت برگزاری جلسات دفاع پایان نامه دکتری 

 

1-  دانلود فرم "اعلام کفایت از پایان نامه کارشناسی ارشد / دکتری "

2- تکمیل فرم توسط دانشجو با نظارت استاد راهنما، مشخص کردن داوران پیشنهادی و ارسال فرم به سرپرست گرایش مربوطه توسط استاد راهنما

3-  دریافت فرم تأیید شده از استاد راهنما

4- تکمیل " فرم تحویل پایان نامه"  توسط دانشجو بر اساس فرم اعلام کفایت و گردآوری امضای استاد راهنما و اساتید داور

5- تعیین تاریخ و زمان دفاع از پایان نامه با هماهنگی داور خارجی، داور داخلی و استاد (ان) راهنما (و استاد مشاور)، لازم به ذکر است طبق مقررات، باید حداقل یک هفته بین بارگذاری فرم تحویل پایان نامه (بند 4) و تاریخ دفاع فاصله زمانی وجود داشته باشد. (داور داخلی نماینده تحصیلات تکمیلی هم هستند)

6 - ارسال "فرم احراز هویت برای داوران خارجی" (راهنمای احراز هویت) توسط دانشجو به داور خارجی و استاد مشاور خارجی و ارسال فرم تکمیل شده به آدرس ایمیل دانشکده مهندسی مکانیک (mech.eng@ut.ac.ir) توسط داور خارجی و استاد مشاور خارجی

7- مراجعه دانشجو به "پیشخوان خدمت" در سامانه جامع آموزش و درخواست دفاع

8-  بارگذاری فرم تحویل پایان نامه با امضای اساتید ، فرم اعلام کفایت و نتیجه همانندجویی در سامانه جامع آموزش توسط دانشجو

 

 

 

 

درخواست کمیسیون موارد خاص

گزارش ها و پردازش های مورد نیاز دانشجو در سامانه آموزش

 

  

گزارش ها و پردازش های مورد نیاز دانش آموختگان در سامانه آموزش

 

شیوه‌نامۀ فرصت تحقیقاتی کوتاه‌مدت داخل و خارج کشور