استادان راهنما

 

 

هر یک از دانشجویان دوره‌ی کارشناسی زیر نظر یکی از اعضای هیات علمی دانشکده، تحت عنوان استاد راهنمای خود، قرار می‌گیرند. وظایف و اختیارات استاد راهنما عبارتند از: 

  • آشنا نمودن دانشجویان با مقررات، مصوبات و آیین‌نامه‌های آموزشی و دانشجویی
  • راهنمایی دانشجویان در مراحل انتخاب واحد، حذف و اضافه و حذف اضطراری بر اساس قوانین آموزشی و جدول دروس پیشنهادیِ دانشکده
  • حذف واحد و یا نیمسال تحصیلی و مرخصی تحصیلی تنها در صورت داشتن شرایط قانونی یا موافقت استاد راهنما امکان پذیر می باشد.
  • ارائه‌ی راهنمایی‌های لازم به دانشجو بر اساس استعداد و وضعیت تحصیلی ایشان، به نحوی که روند تحصیل دانشجو از لحاظ انتخاب دروس و مدت تکمیل دوره با بهترین کیفیت و در کوتاه‌ترین زمان انجام شود
  • تلاش در جهت بهبود وضعیت تحصیلی و کشف ذوق علمی دانشجویان
  • راهنمایی دانشجو برای استفاده از خدمات فرهنگی و رفاهی
  • کوشش و برنامه‌ریزی جهت حل مشکلات هیجانی و عاطفی دانشجویان با همکاری مرکز مشاوره‌ی دانشگاه

تبصره: در صورت نیاز استاد راهنما می‌تواند با دیگر اعضای هیات علمی، مدیریت گروه، شورای آموزشی دانشکده و خانواده‌ی دانشجو رایزنی نماید.

  • ایجاد زمینه‌ی لازم جهت عضویت دانشجویان در کانون‌ها و انجمن‌های علمی و فرهنگی دانشجویی
  • ایجاد ارتباط موثر با دانشجویان و آموزش مهارت‌های اجتماعیِ ویژه‌ی دوران دانشجویی، مانند برنامه‌ریزی درسی، نظم، و مدیریت زمان

تبصره:  حوزه‌ی معاونت دانشجویی و فرهنگی برنامه‌ریزی لازم جهت اجرای کارگاه‌های آموزشی در زمینه‌های مورد اشاره را عهده‌دار خواهد شد.

  • تشکیل پرونده برای مشاوره‌ی دانشجویان از جمله برگ انتخاب واحد، برگ حذف و اضافه، برگ حذف اضطراری، کارنامه و فرم اطلاعات فردیِ دانشجو با همکاری دانشکده، آموزش پردیس و معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس

 

 

 

فهرست استادان راهنمای دانشجویان دوره‌ی کارشناسی

 

استاد راهنما

ایمیل

شماره دانشجویی دانشجویان تحت راهنمایی

دکتر علیرضا ریاسی 

ariasi@ut.ac.ir

810695207 تا 810695241

دکتر محمدرضا فراهانی

mrfarahani@ut.ac.ir

810695242 تا 810695276

دکتر مهرداد رئیسی 

mraisee@ut.ac.ir

810695277 تا 810695310

دکتر علی اصغر عطائی

aataee@ut.ac.ir

810695311 تا 810695325

دکتر مجید صفرآبادی

msafarabadi@ut.ac.ir

810696198 تا 810696231

دکتر فرشید چینی

chini@ut.ac.ir

810696232 تا 810696265

دکتر علیرضا صادقی

alireza.sadeghi@ut.ac.ir

810696266 تا 810696300

دکتر علیرضا دانش مهر

daneshmehr@ut.ac.ir

810696301 تا 810696336

دکتر محمدرضا حائری یزدی

myazdi@ut.ac.ir

810697242 تا 810697292

دکتر مجتبی حقیقی یزدی

mohaghighi@ut.ac.ir

810697293 تا 810697343

دکتر عباس راستگو

arastgo@ut.ac.ir

810697344 تا 810697999

دکتر مریم مهنما

m.mahnama@ut.ac.ir

810699169 تا 810699199

دکتر وحید بازارگان

vbazargan@ut.ac.ir

810699200 تا 810699230

دکتر علی صدیقی

asadighi@ut.ac.ir

810699231 تا 810699261

دکتر مقداد صفاری پور

m.saffaripour@ut.ac.ir

810699262 تا 810699293

دکتر مریم مهنما m.mahnama@ut.ac.ir 810600061 تا 810600031
دکتر وحید بازارگان vbazargan@ut.ac.ir 810600091 تا 810600062
 دکتر علی صدیقی asadighi@ut.ac.ir 810600122 تا 810600092
دکتر مقداد صفاری پور m.saffaripour@ut.ac.ir 810600153 تا 810600123