قطب های علمی مصوب وزارت علوم

ردیف
          نام قطب
           مسئول      
1          طراحی و بهینه سازی سازی سیستم های انرژی   
          دکتر مهدی اشجعی
2          مکانیک تجربی هوشمند
          دکتر ناصر سلطانی