قطب‌ها و موسسات

رئیس

نام موسسه

ردیف

دکتر نوربخش

موسسه تحقیقاتی توربوماشین های آبی

1

دکتر اصفهانیان

موسسه خودرو، سوخت و محیط زیست

2

دکتر پرویزی

موسسه مپفن

3قطب های علمی مصوب وزارت علوم:

مسئول

نام قطب

ردیف

دکتر اخوان

طراحی و بهینه سازی سیستم های انرژی

1

دکتر سلطانی

مکانیک تجربی هوشمند

2