روسای قبلی دانشکده

رؤسای دانشکده از ابتدا تاکنون
ردیف نام و نام خانوادگی سال شروع به کار سال خاتمه کار تصویر
۱ دکتر اردشیر جهانشاهی ۱۳۴۸ ۱۳۵۰
۲ مهندس هوشنگ جلالی ۱۳۵۰ ۱۳۵۴
۳ دکتر نصراله تابنده ۱۳۵۴ ۱۳۵۶
۴ دکتر سید احمد نوربخش ۱۳۵۸ ۱۳۶۰
۵ مهندس آریانا ۱۳۶۰ ۱۳۶۱
۶ دکتر منصور نیکخواه بهرامی ۱۳۶۳ ۱۳۶۴
۷ دکتر محمدتقی ابتکار ۱۳۶۵ ۱۳۶۷
۸ دکتر نصراله تابنده ۱۳۶۷ ۱۳۶۹
۹ دکتر سیداحمد نوربخش ۱۳۷۱ ۱۳۷۳
۱۰ دکتر حسین شکوهمند ۱۳۷۳ ۱۳۷۵
۱۱ دکتر سید احمد نوربخش ۱۳۷۵ ۱۳۸۰
۱۲ دکتر منصور نیکخواه بهرامی ۱۳۸۰ ۱۳۸۲
۱۳ دکتر ابوالفضل معصومی ۱۳۸۲ ۱۳۸۷
۱۴ دکتر محمدعلی اخوان ۱۳۸۷ ۱۳۹۳
۱۵ دکتر ناصر سلطانی ۱۳۹۳ ۱۳۹۵
۱۶ دکتر کارن ابری نیا ۱۳۹۵ ادامه دارد