فایل‌ها

عنوان حجم فایل نوع فایل لینک دانلود
فرم درخواست دستیار آموزشی دانشجویان دکتری 23.75 kB docx لینک دانلود
فرم اصالت اثر 220.67 kB doc لینک دانلود
فرم اعلام کفایت از پیشنهادیه رساله دکتری 223.23 kB doc لینک دانلود
فرم تعیین موضوع و استاد راهنمای رساله 21.29 kB docx لینک دانلود
فرم تغییر عنوان رساله 217.60 kB doc لینک دانلود
فرم تغییر نمره 89.60 kB doc لینک دانلود
فرم درخواست آموزشی 35.87 kB docx لینک دانلود
فرم صورتجلسه دفاع 49.48 kB docx لینک دانلود
فرم کمیسیون پزشکی 128.00 kB doc لینک دانلود
فرم گواهی دفاع 69.63 kB doc لینک دانلود
گواهی اعلام کفایت رساله 212.29 kB docx لینک دانلود
عنوان حجم فایل نوع فایل لینک دانلود
آئین نامه دستیار آموزشی دانشجویان دکتری 19.98 kB docx لینک دانلود
آیین نامه مقطع دکتری 1.09 MB pdf لینک دانلود
عنوان حجم فایل نوع فایل لینک دانلود
34.72 kB jpg لینک دانلود
گزارش عملکرد 25.62 MB pdf لینک دانلود
گزیده مقررات آموزشی مقطع دکتری 54.24 kB pdf لینک دانلود