فایل‌ها

عنوان حجم فایل نوع فایل لینک دانلود
دستیار آموزشی 72.67 kB pdf لینک دانلود
فرم درخواست آموزشی 35.87 kB docx لینک دانلود
عنوان حجم فایل نوع فایل لینک دانلود
آیین نامه دو 370.14 kB pdf لینک دانلود
آیین نامه یک 483.08 kB pdf لینک دانلود
عنوان حجم فایل نوع فایل لینک دانلود
اطلاعیه و روند کارآموزی 392.30 kB pdf لینک دانلود
برنامه پیشنهادی 93.86 kB pdf لینک دانلود
برنامه دوسالانه 26.78 kB pdf لینک دانلود
پروژه کارشناسی 220.16 kB doc لینک دانلود
تطبیق دروس 124.80 kB pdf لینک دانلود
تعهدنامه 196.87 kB pdf لینک دانلود
تغییر نمره 90.11 kB doc لینک دانلود
چارت برنامه پیشنهادی 53.24 kB pdf لینک دانلود
درخواست آموزشی 47.36 kB pdf لینک دانلود
درخواست هم نیاز شدن 76.37 kB pdf لینک دانلود
فرم های کارآموزی 462.92 kB pdf لینک دانلود
کمیسیون پزشکی 229.60 kB pdf لینک دانلود
لیست پیش نیازها و هم نیازها 36.05 kB pdf لینک دانلود
موضوع پروژه کارشناسی – فرم شماره یک 91.69 kB pdf لینک دانلود