اعضای هیات علمی

آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات

نام درس آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات
کد درس 8106016
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز