مجتبی حقیقی یزدی

...

دکتر حائری یزدی استاد دانشکده مهندسی مکانیک
محمدرضا حائری یزدی

...

سید فرشید چینی

...

دکتر بنی اسدی استاد دانشکده مکانیک
مجید بنی اسدی

...