دانشکده مهندسی مکانیک |پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

نصراله تابنده

  • دینامیک

مسیر آکادمیک

مهندسی مکانیک پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
کارشناسی
مکانیک ریاضیات دانشگاه ایالتی لویزیانا
کارشناسی ارشد
دانشگاه ایالتی لویزیانا (علوم مهندسی)
دکترا

دروس تدریس شده

کارشناسی
کارشناسی ارشد

مقالات منتخب