دانشکده مهندسی مکانیک |پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

میر مسعود سید فخرآبادی

 • نانومکانیک و بیو نانومکانیک
 • خودآرایی، نانومواد دو بعدی و روش های میکروسکوپ پروبی روبشی (SPM)
 • سيستم هاي ميکرو و نانو الکترومکانيکي (MEMS/NEMS) و سيستم هاي ميکرو و نانو الکترومکانيکي زیستی
 • میکرواپتیک و سیستم های میکرو اپتوالکترومکانیکی
 • میکرو/نانورباتیک و مکاترونیک
تهران، امیرآباد شمالی، دانشکده مهندسی مکانیک

مسیر آکادمیک

1386
مهندسی مکانیک- طراحی جامدات، دانشگاه تبریز
کارشناسی
1388
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی، دانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد
1392
نانوفناوری- مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
دکترا

دروس تدریس شده

کارشناسی
 • مقدمه ای بر سیستم های میکرو و نانو
 • ریاضیات مهندسی
کارشناسی ارشد
 • نانومکانیک محاسباتی
 • سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیکی
 • نانو کامپوزیت ها

مقالات منتخب

 • M. M. S. Fakhrabadi, “Prediction of small-scale effects on dynamic behaviors of carbon nanotube-based devices using couple stress theory”, Composites Part B: Engineering, vol. 88, pp. 26–35, 2016.
 • M. M. S. Fakhrabadi, A. Rastgoo, M. T. Ahmadian, “Application of electrostatically actuated carbon nanotubes in nanofluidic and bio-nanofluidic sensors and actuators,” Measurement, vol. 73, pp. 127–136, 2015
 • M. M. S. Fakhrabadi, J. Yang, “Comprehensive nonlinear analysis of nanobeams under DC/AC voltages using consistent couple stress theory,” Composite Structures, vol. 132, pp. 1206–1218, 2015.
 • M. M. S. Fakhrabadi, “Size effects on nanomechanical behaviors of nanoelectronics devices based on consistent couple-stress theory,” International Journal of Mechanical Sciences, vol. 92, pp. 146–153, 2015.
 • M. M. S. Fakhrabadi, A. Rastgoo, and M. T. Ahmadian, “Non-linear behaviors of carbon nanotubes under electrostatic actuation based on strain gradient theory,” Inter Journal of Non-Linear Mechanics, vol. 67, pp. 236–244, 2014.
 • M. M. S. Fakhrabadi, A. Rastgoo, and M. T. Ahmadian, “Dynamic behaviours of carbon nanotubes under dc voltage based on strain gradient theory,” Journal of Physics D: Appli Physics, vol. 46, no. 40, p. 405101, 2013.
 • M. M. S. Fakhrabadi, P. K. Khorasani, A. Rastgoo, and M. T. Ahmadian, “Molecular dynamics simulation of pull-in phenomena in carbon nanotubes with Stone–Wales defects,” Solid State Communications, vol. 157, pp. 38–44, 2013.