دانشکده مهندسی مکانیک |پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

مرحوم محمدکاظم بشارتی گیوی

 • روش های مختلف شکل دهی فلزات اعم از روش های سنتی و پیشرفته.
 • روش های مختلف جوشکاری شامل روش های سنتی، پیشرفته (اعم از انفجاری، مغناطیسی، لیزری ، اصطکاکی همزنی و ...)
 • روش های مختلف ماشینکاری اعم از سنتی و پیشرفته.
 • فراوری مواد
 • فراوری سرامیک های صنعتی (اعم از سنتی و پیشرفته).
 • فراوری کامپوزیتها (اعم از کامپوزیت های صنعتی و نانو کامپوزیتها).
 • فراوری افزارهای مدرن به روش های غیر سنتی (پیشرفته).
تهران، امیرآباد، دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشکده مکانیک

مسیر آکادمیک


کارشناسی
رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه تبریز.
کارشناسی ارشد
متالورژی مکانیکی از داانشگاه لیدز انگلستان
دکترا

دروس تدریس شده

کارشناسی
 • علم مواد
 • شناخت فلزات صنعتی
کارشناسی ارشد
 • شکل دهی فلزات

مقالات منتخب

 • On the role of cooling and tool rotational direction on microstructure and mechanical properties of friction stir processed AZ91.
 • Eutectic AL-Si piston alloy surface transformed to modified hypereutectic alloy via FSP.
 • Experimental snf finite element analysis of parameters in manufacturing of metal bellows.
 • Fabrication of in situ Cu/SiC composites using multi-pass friction stir processing: Evaluation of microstructural, porosity, mechanical and electrical behavior.
 • Molecular Dynamics Investigation of β –Sic Behavior Under Three-Axial Tensile Loading.
 • Metallurgical and mechanical studies on dissimilar friction stir welding of aluminum 1050 to brass (CuZn30).
 • The role of rotation of speed on intermetallic compounds formation and mechanical behavior of friction stir welded brass/aluminum 1030 couple.