دانشکده مهندسی مکانیک |پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

محمد علی نظری

 • مدلسازی بیومکانیکی: مکانیک بافت و عضله، مکانیک قلب و گردش خون، رشد و مدلسازی مجدد، بیومکانیک سلولی
 • موتور کنترل: شناخت سیستمهای کنترلی مغز، کنترل عضلات و حرکت
 • بیومکانیک محاسباتی: برهم کنش سیال-جامد و کاربرد آن در تولید کلام
 • طراحی و ساخت ربات سخنگو و ابزار پاسخ (manipulandum)
تهران، امیرآباد، دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشکده مکانیک

مسیر آکادمیک

مهندسی مکانیک (گرایش طراحی جامدات) دانشکده فنی دانشگاه تهران.
کارشناسی
مهندسی مکانیک (گرایش طراحی کاربردی)، دانشگاه تهران، موضوع پایان‌نامه تحصیلی: بهینه سازی پارامتری سیستمهای دینامیکی با چند درجه آزادی و کاربرد آن در سیستم تعلیق خودرو
کارشناسی ارشد
مهندسی بیومکانیک، دانشگاه گرونوبل، فرانسه. موضوع رساله:.مدلسازی بیومکانیکی چهره: کنترل حالتهای چهره جهت تولید کلام
دکترا

دروس تدریس شده

کارشناسی
 • فیزیک 1
 • استاتیک
 • دینامیک
 • ۱مقاومت مصالح
 • مقاومت مصالح۲
 • طراحی اجزا
 • طراحی مکانیزمها
 • رباتهای سیار
 • بهینه سازی سیستمهای مکانیکی
 • روش اجزا محدود
 • بیومکانیک پایه
 • بیومکانیک محیطهای پیوسته
کارشناسی ارشد

مقالات منتخب

 • Nazari, MA, Perrier, P. & Payan Y.(2013). The DLM, a 3D Finite Element Muscle Model Based on Feldman’s lambda Model, and Assessment of Orofacial Gestures.Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 56, S1909-S1923.
 • Stavness, Ian, Nazari, Mohammad ali, Perrier, Pascal, Demolin, Didier, & Payan, Yohan (2013). A biomechanical modeling study of the effects of the orbicularis oris muscle and jaw posture on lip shape. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 56 (3) 2013-06 878-890.
 • Nazari, Mohammad ali, Perrier, Pascal, & Payan, Yohan (2012). A Muscle Model Based on Feldman’s Lambda Model: 3D Finite Element Implementation. Proceedings of the 11th International Symposium Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering-11th International Symposium on Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering (CMBBE 2012), US 2013-04-03
 • Nazari, MA, Perrier, P, Chabanas, M, & Payan, Y (2011). A 3D Finite Element Muscle Model and its Application in Driving Speech Articulators. Proceedings of 23rd Congress of the International Society of Biomechanics (ISB2011), Bruxelles, Belgique, pp.200‐201.
 • Nazari MA et al. (2011). Shaping by Stiffening: A Modeling study for Lips. Motor Control, 15, 141‐168
 • Nazari MA, et al. (2010). Simulation of dynamic orofacial movements using a constitutive law varying with muscle activation. CMBBE, 13(4), 469–482
 • Bucki M, Nazari MA & Payan Y (2010). Finite element speaker‐specific face model generation for the study of speech production. CMBBE, 13(4), 459‐467