دانشکده مهندسی مکانیک |پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

محمد علی اخوان

 • انتقال حرارت دو فازی
 • افزایش انتقال حرارت با استفاده از تکنیک‌های مختلف در جریان‌های تک‌فاز، دوفاز و نانوسیالات
 • طراحی سامانه‌های حرارت مرکزی، تهویه مطبوع و تبرید

مسیر آکادمیک

1355
مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی
1359
مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد
1373
مکانیک، انستیتو تکنولوژی روررکی، هند
دکترا

دروس تدریس شده

کارشناسی
 • طراحی سیستمهای حرارت مرکزی و تهویه مطبوع
 • طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه
 • ترمودینامیک 1
 • ترمودینامیک 2
کارشناسی ارشد
 • جریان دوفازی

مقالات منتخب

 • 1. "Condensation Heat Transfer of R-134a inside a Microfin Tube with Different Tube Inclinations", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol.50, pp.4864-4871, 2007.
 • 2. "Effect of Twisted Tape Insert on Heat Transfer and Pressure Drop in Horizontal Evaporators for the Flow of R-134a", International Journal of Refrigeration, Vol. 32, PP. 922-930, 2008.
 • 3. "Investigation on Heat Transfer and Pressure Drop During Swirl Flow Boiling of R-134a in a Horizontal Tube", International Journal of Heat and Mass transfer, Vol. 52, PP. 1918-1927, 2008.
 • 4. "The effect of tube flattening on flow boiling heat transfer enhancement", Heat Transfer Engineering, Vol. 32, No. 6, PP. 467-475, 2011.
 • 5. “Evaporation heat transfer of R-134a inside a microfin tube with different tube inclinations”, Experimental Thermal and Fluid Sciences, Vol. 35, PP. 996-1001, 2011
 • 6. “Thermal and rheological characteristics of CuO- Base oil nanofluid flow inside a circular tube”, International Communications in Heat and Mass transfer, Vol. 39, PP. 152-159, 2012.
 • 7. “Heat transfer properties of nanodiamond-engine oil nanofluid in laminar flow”, Heat Transfer Engineering, Vol. 33, No. 6, PP. 525-532, 2012.