دانشکده مهندسی مکانیک |پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

محمدجعفر حداد

 • 1. پژوهش: فرآیندهای سنگ زنی و پرداخت
 • 2. پژوهش: ماشین کاری با روانکاری کمینه
 • 3. پژوهش: ساخت و تولید سبز
 • 4. پژوهش: فرآیندهای پولیش و فوق پرداخت
 • 5. پژوهش: ماشین کاری دقیق

مسیر آکادمیک

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید، دانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی
مهندسی مکانیک-ساخت و تولید، دانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک - ساخت و تولید، دانشگاه تربیت مدرس
دکترا

دروس تدریس شده

کارشناسی
 • نگارش متون فنی
کارشناسی ارشد
 • روشهای پرداخت سطوح
 • پوشش دهی فلزات

مقالات منتخب

 • 1. F. Rabiei, A.R. Rahimi, M.J. Hadad, M. Ashrafijou, (2015) “Performance improvement of MQL technique in surface grinding by simulation and optimizing”, Journal of Cleaner Production, 86, 447-460.
 • 2. M.J. Hadad, B. Sadeghi, (2012) “Thermal analysis of minimum quantity lubrication-MQL grinding process”, International Journal of Machine Tools & Manufacture, 63, 1-15.
 • 3. M.J. Hadad, B. Sadeghi (2013) " Minimum Quantity Lubrication- MQL Turning of AlSl 4140 Steel Alloy", Journal of cleanr Production, 54, 332-343.
 • 4. M.J. Hadad, T. Tawakoli, M.H. Sadeghi, B. Sadeghi, 2012, " Temperature and energy Partition in Minimum Quantity Lubrication-MQL Grinding Process", International Journal of Machine Tools & Manufacture, 54, 10-17.