دانشکده مهندسی مکانیک |پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

مجید صفرآبادی فراهانی

 • طراحی، تحلیل و تست سازه‌های کامپوزیتی
 • طراحی، تحلیل و تست سازه‌های فضایی
 • مهندسی سیستم در پروژه‌های فضایی
 • روشهای اجزاء محدود
تهران، امیرآباد، دانشکده مکانیک

مسیر آکادمیک

مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران. موضوع پایان‌نامه تحصیلی: طراحی مکانیزم کارساز لودر HL115
کارشناسی
مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، موضوع پایان‌نامه تحصیلی: طراحی سیستم کنترل سوخت موتور توربوجت با استفاده از روش منطق فازی(Fuzzy Logic)
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران. موضوع رساله: حل تحلیلی جهت پیش‌بینی تنشهای پسماند ناشی از پخت در کامپوزیتهای چندلایه
دکترا

دروس تدریس شده

کارشناسی
کارشناسی ارشد

مقالات منتخب

 • “Three-Dimensional Analysis of Micro-Residual Stresses in Fibrous Composites Based on the Energy Method: A Study Including Interphase Effects”, Journal of Composite Materials, vol. 46, no 6, pp.727-735, 2012.
 • “A New Three-Dimensional Analytical Model to Simulate Micro-Residual Stresses in Polymer Matrix Composites”, Mechanics of Composite Materials Journal, vol. 48, no 3, pp.401-418, DOI: 1007/s11029-012-9274-6, 2012.
 • “Investigation of the Influence of Physical, Thermal and Mechanical Parameters on Micro-Residual Stresses in Polymeric Composites”, Iranian Journal of Polymer Science & Technology, vol.24, no.5, pp. 355-368, 2012.
 • “Effects of Imperfect Adhesion on Thermal Micro-Residual Stresses in Polymer Matrix Composites”, International Journal of Adhesion & Adhesives, vol. 31, pp. 490-497, 2011.
 • “Effect of fiber transverse isotropy on micro-residual stresses in polymeric composites”, Journal of Strain Analysis for Engineering Design, vol. 46, pp. 817-824, 2011.
 • "Modeling and Simulation of Gas Turbine Performance for Fuel Control System Design", International Journal of Engineering Science (IJES) , no. 10, vol. 19, pp. 99-107, 2009.
 • “Influence of Modal Effective Mass Distribution on the Static and Dynamic Behavior of a Satellite Structure under Base Excitations”, International Research Journal of Material Science, no. 2, vol. 5, pp. 209-218, 2008.
 • “Prediction of Thermal Residual Stresses in Thin Laminated Composites”, Submited to the Composite Science & Technology Journal, Under Review.