دانشکده مهندسی مکانیک |پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

مجید بنی اسدی

 • میکرومکانیک
 • شبیه سازی خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت ها و نانو کامپوزیت ها
 • روش های آماری مدل سازی مواد ناهمگن
 • مکانیک آماری محیط پیوستار
 • شبیه سازی مونت کارلو
 • پرکلیشن

مسیر آکادمیک

مهندسی مکانیک (گرایش ساخت و تولید) دانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی
رشته مهندسی مکانیک (گرایش ساخت و تولید)، دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد
رشته مهندسی مکانیک (میکرومکانیک)، دانشگاه استراسبورگ، فرانسه
دکترا

دروس تدریس شده

کارشناسی
 • محاسبات عددی
 • استاتیک
کارشناسی ارشد
 • ریاضیات پیشرفته (1)
 • ریاضیات پیشرفته (2)
 • محاسبات عددی پیشرفته
 • میکرومکانیک

مقالات منتخب

 • 1. “New approximate solution for N-point correlation functions for heterogeneous materials”, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2012.
 • 2. “Microstructure, property and processing relation in gradient porous cathode of solid oxide fuel cells using statistical continuum mechanics”, Journal of Power Sources, 2011.
 • 3. “Incorporation of electron tunnelling phenomenon into 3D Monte Carlo simulation of electrical percolation in graphite nanoplatelet composites”, Journal of Physics D-Applied Physics, 2011.
 • 4. “Mechanical and thermal behavior of nanoclay based polymer nanocomposites using statistical homogenization approach”,Composites Science and Technology, 2011.
 • 5. “Three-phase solid oxide fuel cell anode microstructure realization using two-point correlation functions”,Acta Materialia, 2011.
 • 6. “Using SAXS approach to estimate thermal conductivity of polystyrene/zirconia nanocomposite by exploiting strong contrast technique”,Acta Materialia, 2011.
 • 7. “A Modified Strong-Contrast Expansion for Estimating the Effective Thermal Conductivity of Multiphase Heterogeneous Materials”, Journal of Applied Physics, 2012.