دانشکده مهندسی مکانیک |پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

قدرت اله حمزه نوا

  • موتورهای احتراق داخلی
  • تجهیزات تست موتورهای احتراق داخلی،
  • دینامومتر های تست موتورهای احتراق داخلی و موتورهای الکتریکی
  • هیدرولیک و پنیوماتیک

مسیر آکادمیک

1368
مکانیک سیالات، دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1371
تبدیل انرژی دانشگاه امیر کبیر
کارشناسی ارشد

دکترا

دروس تدریس شده

کارشناسی
  • هیدرولیک و نیوماتیک
  • کارگاه اتومکانیک
کارشناسی ارشد
  • آزمایشگاه تست موتور احتراق داخلی

مقالات منتخب

  • 1. Modeling and fuzzy control of the engine coolant conditioning system in an IC engine test bed, Journal of Mechanical Science and Technology,v24,p2231,2010
  • 2. حمزه نوا-قدرت الله “بهینه سازی باکنترل تطبیقی موتورهای احتراق داخلی” مجله فنی مهندسی دانشگاه مازندران،جلد اول شماره 2، ص 59، 1381