دانشکده مهندسی مکانیک |پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

قادر فرجی

 • شبیه سازی، تحلیل، طراحی و ساخت در فرآیندهای سنتی و مدرن شکل دهی حجمی و ورق
 • مواد پیشرفته شامل مواد فوق مستحکم نانو ساختار فلزی, مواد زیست سازگار, فناوری نانو
 • فرآیندهای تغییر شکل پلاستیک شدید
 • پلاستیسیته مهندسی و کریستال پلاستیسیته
تهران، امیرآباد، دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشکده مکانیک

مسیر آکادمیک

(رشته مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران
کارشناسی
رشته مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید، دانشکده فنی دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد
رشته مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید دانشکده فنی دانشگاه تهران
دکترا

دروس تدریس شده

کارشناسی
 • درس علم مواد
کارشناسی ارشد
 • دروس شکل دهی فلزات
 • مکانیک شکلدهی ورقهای فلزی
 • متاوژی پیشرفته

مقالات منتخب

 • “Tubular channel angular pressing (TCAP) as a novel severe plastic deformation method for cylindrical tubes”, Materials Letters 65 (2011) 3009–3012.
 • “Microstructure inhomogeneity in ultra-fine grained bulk AZ91 produced by accumulative back extrusion (ABE ) ” , Materials Science & Engineering A 528 (2011) 4312–4317.
 • “Parallel tubular channel angular pressing (PTCAP) as a new severe plastic deformation method for cylindrical tubes”, Materials Letters 77 (2012) 82–85.
 • “TEM analysis and determination of dislocation densities in nanostructured copper tube produced via parallel tubular channel angular pressing process”, Materials Science & Engineering A 563 (2013) 193–198.
 • “Deformation behavior in the tubular channel angular pressing (TCAP) as a noble SPD method”, J Applied Phys A, 107 (2012) 819-82.
 • “Characterization of AZ91/Alumina nanocomposite produced by FSP”, Mater Sci Eng A 528 (2011) 2431–2440
 • “Numerical and experimental investigation of the deformation behavior during the accumulative back extrusion of an AZ91 magnesium alloy” Materials and Design 35 (2012) 251–258.