دانشکده مهندسی مکانیک |پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

فرزاد آیت اله زاده شیرازی

 • مدلسازی، شبیه سازی و بهینه سازی سیستمهای دینامیکی
 • تحلیل ارتعاشی، پایش وضعیت و عیب یابی
 • کنترل مقاوم و بهینه
 • کنترل غیرخطی و پارامتر متغیر خطی (LPV)
 • مدلسازی و کنترل در سیستمهای انرژی
 • کنترل توربینهای بادی
 • سیستمهای هیدرولیکی و نیوماتیکی
 • مواد هوشمند با کاربردهای سازه ای و ذخیره انرژی

مسیر آکادمیک

1384
مهندسی مکانیک، جامدات، دانشگاه تهران، ایران
کارشناسی
1386
مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی، دانشگاه تهران، ایران
کارشناسی ارشد
1391
مهندسی مکانیک، سیستمهای دینامیکی و کنترل، دانشگاه هوستون، آمریکا
دکترا

دروس تدریس شده

کارشناسی
 • فیزیک 1
 • روشهای محاسبات عددی
 • انرژی های تجدیدپذیر
 • سیستمهای اندازه گیری و آزمایشگاه
کارشناسی ارشد
 • روشهای محاسبات عددی پیشرفته
 • کنترل پیشرفته
 • کنترل مقاوم
 • دینامیک ماشینهای دوار
 • شناسایی سیستم

مقالات منتخب

 • 1. M. Saadat, F. A. Shirazi, P. Y. Li, “Modeling and Control of a Novel Compressed Air Energy Storage (CAES) System For Wind Turbines,” Applied Energy, vol. 137, pp. 603-616, 2015
 • 2. F. A. Shirazi, K. M. Grigoriadis and D. Viassolo, “Wind Turbine Integrated Structural and LPV Control Design for Improved Closed-loop Performance,” International Journal of Control, vol. 85, no. 8, pp. 1178-1196, 2012
 • 3. F. A. Shirazi, J. Mohammadpour, K. M. Grigoriadis, G. Song, “Identification and Control of an MR damper with Stiction Effect and its Application in Structural Vibration Mitigation”, IEEE Transactions on Control Systems Technology, Issue 99, pp. 1-17, 2011
 • 4. F. A. Shirazi, J. Mohammadpour, K. M. Grigoriadis, “An LPV Design Approach for Voltage Control of an Electrostatic MEMS Actuator,” Journal of Microelectromechanical Systems, vol. 20, no. 1, pp. 302-311, 2011
 • 5. S. S. Mohtasebi, F. A. Shirazi, A. Javaheri, G. Hamze Nava, “Modeling and Fuzzy Control of an Engine Coolant Conditioning System in IC Engine Test Bed,” Journal of Mechanical Science and Technology, vol. 24, no. 11, pp. 2323-2331, 2010

سوابق حرفه ای

 • مسئول راه اندازی دفتر دانش آموختگان دانشگاه تهران