دانشکده مهندسی مکانیک |پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

علیرضا صادقی

 • بررسی های ریز ساختاری، تاثیر ریز ساختار بر خواص
 • تغییر شکل در دمای بالا – فرایند های کارسختی و تبلور مجدد
 • تکسچر و کریستال پلاستیسیته
 • آلیاژهای سبک
تهران، امیرآباد، دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشکده مکانیک

مسیر آکادمیک

1384
مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی
1387
مهندسی مواد و متالوژی ، دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد
1391
مهندسی مواد و متالوژی ، دانشگاه مک گیل
دکترا

دروس تدریس شده

کارشناسی
 • علم مواد
 • روش های تولید
کارشناسی ارشد
 • متالورژی در تولید
 • آلیاژ های سبک

مقالات منتخب

 • Alireza Sadeghi, Étienne Martin, Mihriban Pekguleryuz: Texture Evolution and Twinning During the Expansion of Hot Extruded AZ31 + Sr Seamless Tubes. Metallurgical and Materials Transactions A 12/2014; 45(13). DOI:10.1007/s11661-014-2546-0
 • Alireza Sadeghi, Mihriban Pekguleryuz: Recrystallization and texture evolution of Mg–3%Al–1%Zn–(0.4–0.8)%Sr alloys during extrusion. Materials Science and Engineering A 01/2011; 528(3):1678-1685. DOI:10.1016/j.msea.2010.10.096
 • Alireza Sadeghi, Majid Hoseini, Mihriban Pekguleryuz: Effect of Sr addition on texture evolution of Mg–3Al–1Zn (AZ31) alloy during extrusion. Materials Science and Engineering A 03/2011; 528(7):3096-3104. DOI:10.1016/j.msea.2010.12.091
 • Alireza Sadeghi, Majid Hoseini, Mihriban Pekguleryuz: Tube extrusion of AZ31 alloy with Sr additions. Materials Science and Engineering A 05/2012; 544:70–79. DOI:10.1016/j.msea.2012.03.016
 • Alireza Sadeghi, Scott Shook, Mihriban Pekguleryuz: Yield asymmetry and fracture behavior of Mg–3%Al–1%Zn–(0–1)%Sr alloys extruded at elevated temperatures. Materials Science and Engineering A 09/2011; 528(25):7529-7536. DOI:10.1016/j.msea.2011.06.060