دانشکده مهندسی مکانیک |پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

سید فرشید چینی

 • ترمودینامک سطح، سطوح خود تمییز شونده(self-cleaning surfaces)، آب گریز(super-hydrophobic surfaces)، همه چیز گریز (omniphobic surfaces) و یخ گریز (icephobic surfaces)
 • تحلیل دینامیک قطره،زاویه تماس(contact angle) و تبخیر
 • انرژی های نو و تجدید پذیر (sustainable energy)

مسیر آکادمیک

مهندسی مکانیک (گرایش طراحی جامدات) دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایران
کارشناسی
مهندسی مکانیک (گرایش نانو تکنولوژی)، دانشگاه آلبرتا کانادا
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک (گرایش سیالات و تبدیل انرژی)، دانشگاه آلبرتا کانادا
دکترا

دروس تدریس شده

کارشناسی
 • مکانیک سیالات 1
 • مکانیک سیالات 2
 • انتقال حرارت
 • ترمودینامیک
 • انرژی های تجدید پذیر (sustainable energy)
کارشناسی ارشد
 • طراحی سیستمهای حرارت سیالاتی
 • ترمودینامیک سطح (surfaces and colloids)

مقالات منتخب

 • 1. S. F. Chini, A. Amirfazli, “A Methodology to Determine the Adhesion Force of Arbitrarily Shaped Drops with Convex Contact Lines”, Colloids Surfaces A, 2013, 436, 425-433, 2013.
 • 2. S. F. Chini, A. Amirfazli, “Understanding the Evaporation of Spherical Drops in Quiescent Environment”, Colloids Surfaces A, 432, 82–88, 2013.
 • 3. S. F. Chini, A. Amirfazli, “Collapse of Patterns with Various Geometries during Drying in Photolithography: A Numerical Study”, Journal of Micro/Nanolithography, MEMS, and MOEMS (JM3), 11 (33), 033003, 2012.
 • 4. S. F. Chini, A. Amirfazli, “A Method for Measuring Contact Angle of Asymmetric and Symmetric Drops”, Colloids Surfaces A, 338, 29–37, 2011.
 • 5. S. F. Chini, A. Amirfazli, “Understanding Pattern Collapse in Photolithography Process Due to Capillary Forces”, Langmuir, 26, 13707–137و14, 2010.
 • 6. S. F. Chini, A. Amirfazli, “Variation of Evaporation Flux along the Sessile Drop Surfaces”, Wetting and Evaporation: Droplets of Pure and Complex Fluids, Marseilles, France, 17-20 June 2013.
 • 7. S. F. Chini, A. Amirfazli, “Understanding the Evaporation of Spherical Micro-Liter Drops in Quiescent Environment”, Wetting and Evaporation: Droplets of Pure and Complex Fluids, Marseilles, France, 17-20 June 2013.