دانشکده مهندسی مکانیک |پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

سید احمد نوربخش

  • توربوماشین ها
  • نیروگاه های آبی
  • ایستگاه های پمپاژ (پمپ - توربین های آبی)
تهران، امیرآباد، دانشکده مکانیک، موسسه تحقیقاتی توربوماشینهای آبی

مسیر آکادمیک

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی
رشته مهندسی مکانیک، دانشگاه بروکسل، بلژیک
کارشناسی ارشد
رشته مهندسی مکانیک (توربوماشین ها)، دانشگاه بروکسل، بلژیک
دکترا

دروس تدریس شده

کارشناسی
  • توربوماشین ها
کارشناسی ارشد
  • طراحی توربوماشین های پیشرفته
  • پمپ و پمپاژ

مقالات منتخب