دانشکده مهندسی مکانیک |پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

حسین شکوهمند

 • علوم حرارتی و انرژی
 • نیروگاههای حرارتی- مولدهای بخار
 • فرآیندهای انتقال در محیطهای متخلخل
 • انتقال حرارت در میکروکانالها

مسیر آکادمیک

مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران
کارشناسی
علوم حرارتی از دانشگاه پاریس
کارشناسی ارشد
مهندسی در انتقال حرارت و علوم انرژی از دانشگاه پاریس
دکترا

دروس تدریس شده

کارشناسی
 • انتقال حرارت1
 • انتقال حرارت2
 • ترمودینامیک 1
 • ترمودینامیک 2
 • طراحی مبدلهای حرارتی
کارشناسی ارشد
 • انتقال حرارت جابجایی پیشرفته
 • هدایت پیشرفته
 • تشعشع حرارتی پیشرفته
 • توربین های بخار
 • انتقال حرارت در محیطهای متخلخل
 • انتقال حرارت افزایشی

مقالات منتخب