دانشکده مهندسی مکانیک |پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

احمد کهرباییان

 • انرژیهای تجدید پذیر
 • آنالیز اگزرجی
تهران، امیرآباد، دانشکده مکانیک دانشگاه تهران

مسیر آکادمیک

مهندسی مکانیک (پیوسته) پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
کارشناسی
دانشگاه لیدز، انگلستان
کارشناسی ارشد
دانشگاه لیدز، انگلستان
دکترا

دروس تدریس شده

کارشناسی
 • ترمودینامیک1
 • ترمودینامیک 2
 • انتقال حرارت 1
 • انتقال حرارت 2
کارشناسی ارشد
 • ترمودینامیک پیشرفته
 • ترمودینامیک آماری
 • سوخت و احتراق
 • تشعشع

مقالات منتخب

 • "مدل نوین آماری برای پیش بینی تغییرات سرعت باد و جهت باد: ارائه مدل و سنجش کارآیی" مجله مواد مهندسی، پژوهشگاه مواد و انرژی، جلد 2، شماره 2، اردیبهشت 1389
 • “Exergy optimization Applied to linear parabolic solar collector” Jornal of faculty of Engineering vol 42 nol April 2008 p.p 133-144
 • "اثر شتابهای خطی بر ماکزیمم قابلیت انتقال حرارت در میکرو لوله های حرارتی با شیارهای مثلثی" نشریه دانشکده فنی، جلد 36، شماره 1، خرداد 1381
 • “Thermodynamic evalution of the separator pressure to increase the thermal and Exergy Efficency in single and double Flash Geothermal power plants” Renewable Energy Congress (WRECX) 2008 Scotland p.p 2081-2085
 • “Determination of site selection for wind turbine test station in IRAN” Word Renewable Congress 2008 p.p 2242-2247
 • “spectral embedded boundary solution of the Two-Dinentional incompressible Navier-Stoles Equations” proceedings of the seventh Asian CFD conference Bangalore India 2007 p.p 1006-1019
 • “thermodynamic optimization of the CSHPS heat Exchanges” proceeding of second International conference on Applied thermodynamic 2005 Istanbul Turkey