دانشکده مهندسی مکانیک |پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

ابوالفضل معصومی

 • شکل دهی فلزات
 • طراحی به کمک کامپیوتر
 • جاذب های انرژی
 • جوشکاری اصطکاکی
تهران، امیرآباد، دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشکده مکانیک

مسیر آکادمیک


کارشناسی
مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران در سال 1365
کارشناسی ارشد
طراحی کاربردی از دانشگاه لیدز در سال 1374
دکترا

دروس تدریس شده

کارشناسی
 • استاتیک
 • مقاومت مصالح 1
 • مقاومت مصالح 2
 • طراحی به کمک کامپیوتر
کارشناسی ارشد
 • پلاستیسیته

مقالات منتخب

 • A Nonlinear sliding Mode controller for Active suspension system, SAE 2002 world congress, Detroit Michigan USA, 2002
 • بهینه سازی چند هدفی جاذب های انرژی S شکل با استفاده از روش اجزا محدود شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک، هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، 1388
 • Comparison of Steel Aluminum and Composite Bonnet Concerning Adult/Child Pedestrian Protection, Industrial Simulation Conference 2009, 2009
 • طراحی بهینه جعبه دنده خودرو بر اساس شاخصهای عملکرد و مصرف سوخت، نشریه دانشکده فنی، 1385
 • Tailor Welded Blanks (TWB): State Of The Art, Society of Manufacturing Engineers, 2007
 • Optimum Design of Partially-Tapered Rectangular Thin-Walled Tubes in Axial Crushing, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B, Journal of Engineering Manufacture, Vol. 222, No. B2, 2008
 • Experimental investigation of onion ring structure formation in friction stir butt welds of copper plates produced by non-threaded tool pin, Science and Technology of Welding and Joining, Vol. 15, No. 2, 2010