شنوندگان عزیز ، سلام!

در دومین قسمت پادکست دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران، دکتر ابری نیا در مورد ساز و کارهای  علمی و آموزشی دانشگاه، از جمله انجمن های علمی ،سیستم آموزشی و اختلاف اساتید در ارائه ی دروس صحبت می کنند.