مجله مکانیک رونمایی شد .

مجله ی مکانیک، یک مجله ی علمی و آموزشی میباشد .
این مجله زیر نظر دانشکده ی مکانیک دانشگاه تهران ایجاد شده و بیش از بیست عضو همکار در دپارتمان های مختلف آن مشغول فعالیت هستند.

از وب سایت مجله دیدن فرمایید