اطلاعیه آموزشی

 

– طبق بخشنامه های دانشگاه و مقررات آیین نامه ای، دانشجویان کارشناسی ارشد موظف هستند قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، پیشنهاد پایان نامه خود را جهت تصویب به گروه تخصصی مربوطه تحویل نمایند.

– مهلت ارائه پیشنهاد پایان نامه “حداکثر تا پایان نیمسال سوم” خواهد بود.

– تمدید سنوات در نیمسال پنجم و ششم جهت تصویب موضوع پایان نامه مجاز نیست.

معاونت دانشکده مهندسی مکانیک

۱۳۹۶/۹/۱۹