با سلام تاریخ های دفاع دانشجویان کارشناسی گرایش های تبدیل انرژی، طراحی کاربردی و ساخت و تولید از اینجا قابل دریافت است :‌

 

طراحی و ساخت لیست دانشجویان بهمن ۹۶دفاعیه

لیست دانشجویان تبدیل بهمن ۹۶دفاعیه