کلاس درس ریاضیات پیشرفته ۱ گروه ۰۳ (مدرس خانم دکتر جعفری، شنبه و دوشنبه ساعت ۱۴ تا ۱۵:۱۵) حذف شده است. دانشجویانی که این درس را انتخاب کرده بودند تا پایان وقت اداری روز شنبه اول مهر فرصت دارند به کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی (آقای کریمی) مراجعه نمایند تا در یکی از دو گروه دیگر درس (گروه ۰۱ دکتر بنی اسدی: شنبه و دوشنبه ۱۴ تا ۱۵:۱۵  –  گروه ۰۴ دکتر فخر آبادی : یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۴ تا ۱۵:۱۵) جایابی شوند. توصیه می شود این دانشجویان برنامه خود را طوری تنظیم کنند که حتما درس را در یکی از این دو گروه اخذ نمایند. چنانچه به هیچ عنوان امکان اخذ درس توسط دانشجو امکان پذیر نباشد، دانشجو می تواند در نیمسال بعد این درس را اخذ نماید.

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک