به اطلاع میرساند کلیه دانشجویان موظف میباشند تا هنگامیکه از پایان نامه/رساله خود دفاع ننموده اند در هر نیمسال شخصا برای ثبت نام اقدام نمایند. در غیر اینصورت به علت عدم مراجعه محروم از تحصیل شناخته خواهند شد و عواقب آن بر عهده خود دانشجو میباشد.

معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک

۱۳۹۴/۱۰/۲۸