اطلاعیه های مربوط به پیشنهاد پروژه کارشناسی و همچنین دفاع بهمن ماه از اینجا قابل دریافت است:

اطلاعیه پیشنهاد پروژه کارشناسی

اطلاعیه دفاع بهمن ماه