با سلام

احتراما به پیوست نامه شماره ۱۷۱۷۸/ص مورخ ۱۹/۸/۹۲ سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران درخصوص حمایت ازپایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری جهت استحضارارسال می گردد. خواهشمنداست دستورفرمائید به نحوشایسته اطلاع رسانی لازم بعمل آورند.

باتشکر