بدینوسیله به اطلاع علاقه مندان به شرکت در مسابقه طراحی آرم-لوگو کانون خانه ودانشگاه می رساند که زمان دریافت طرح های پیشنهادی (به دلیل تقارن با زمان امتحانات پایان ترم) به مدت یک ماه تمدید می گردد ودر نتیجه آخرین زمان ارسال طرح ۹۵٫۴٫۳۱ خواهد بود