مسابقه ایده های پس‌فردا (Blue Sky Idea) با هدف ایجاد جسارت و هیجان علمی و تشویق به بلند پروازی فکری در زمینه مهندسی عمران در بین دانشجویان رشته‌های مهندسی در پاییز ۱۳۹۷ برگزار میشود. مهلت ارسال ایده (حداکثر دو صفحه) تا ۳۰ مهرماه خواهد بود.