با سلام

برنامه زمانبندی مصاحبه داوطلبان دکترا از اینجا قابل دانلود است: